Аекономика аминистр "Аԥсныҩынтәхархәара" адиректор ҿыц далҭеит

© Foto / сайт\Министерство экономики Республики Абхазия Вице-премьер, Министр экономики Республики Абхазия Кристина Озган представила коллективу РУП «Абхазвторресурсы» нового руководителя.
Вице-премьер, Министр экономики Республики Абхазия Кристина Озган представила коллективу РУП «Абхазвторресурсы» нового руководителя. - Sputnik Аҧсны
Анапаҵаҩра
НовостиTelegram
"Аԥсныҩынтәхархәара" адиректор ҿыц аколлектив дыдлырдырит аԥыза-министр ихаҭыԥуаҩ, аекономика аминистр Кристина Озган.

АҞӘА, рашәара 12 - Sputnik. Раули Какалиа АУН "Аԥсныҩынтәхархәара" адиректорс дҟаҵоуп ҳәа аанацҳауеит Аекономика аминистрра асаит. Абри азы аусдҵа лнапы аҵалҩит аԥыза-министр ихаҭыԥуаҩ, аекономика аминистр Кристина Озган.

"Амиссиа ду шәнапы ианҵоуп. Ари аиҿкаара аметалл еиқәаҵәақәа разырхиареи реидкылареи рзы имонополиступ. Анаплакы аԥареикәыршара 70 миллион мааҭ итәоит, аха убри аан ахашәала 1% ауп иҟоу. Анаплакы аекономика шәазхьаԥшыр сҭахуп хра аманы аҟазаара аганахь ала", - лҳәеит Озган, Какалиа иахь лхы рханы.

Лара иазгәалҭеит анапхгара ҿыц еизаны иҟоу азҵаарақәа ирласны ирыӡбар шакәу.

"Абри азҵаараҿы ҳминистрра шәыдгылаҩуп. Анаплак аҟны аекономикатә политика аԥсахразы ажәадгалақәа рхианы шәааира ҳазыԥшуп", - лҳәеит лара.

Аҵыхәтәаны лара уаанӡатәи анапхгаҩы ҭабуп ҳәа иалҳәеит иусуразы.

Иара убас шәаԥхьр ҟалоит:

Ажәабжьқәа зегьы
0