Хышә нызқь "афранцызцәа": Европатәи аӡахәа Лабра ишырааӡо

Анапаҵаҩра
НовостиTelegram
Кәтолтәи Ачаа рҭаацәара Очамчыра араион Лабра ақыҭан аӡахәааӡарҭа ашьаҭа ркит 2015 шықәсазы. Иахьа 56 гектар рҟны ирызҳауеит 300 нызқь ӡахәашьап.

Лабратәи аӡахәааӡарҭа ауреи аҭбаареи рыдагьы уаргәырӷьоит уи аиҿкаашьалагьы. Уи зегьы зыбзоуроу Кәтолтәи Ачаа рҭаацәара иаадырԥшуа агәцаракроуп.

Ари аӡахәааӡарҭа ашьаҭа ркит 2015 шықәсазы, уи аахижьҭеи 15 гектар рҟынтәи 56 гектар рҟынӡа аҵакыра иацырҵеит. Иахьатәи аамҭазы ара ирызҳауеит Италиантәи Аԥсныҟа иааргаз афранцыз хкқәа иреиуоу 300 нызқь ӡахәашьаҭа. Раԥхьатәи аҽаҩра ҭаргалеит ҩышықәса рышьҭахь, усҟан еизыргеит 90 тонна ажь. Уи аахижьҭеи еизырго ажь ахыԥхьаӡара есышықәса иацлоит. Сынтәа анаплакыҩцәа 150 тонна рҟынӡа еизыргарц ргәы иҭоуп.

Ироуа аҽаҩра зегьы аилахәыра "Аԥсны аҩқәеи аӡқәеи" рахь инаргоит. Ари аилахәыра адиректор хада Николаи Ачба Лабра аӡахәааӡарҭа аартразы апроект аԥара азоуижьит.

Аӡахәаҭраҿы аус руеит Лабра, Кәтол, Аракьаҿ, Гал араион ақыҭақәа рҟынтә 20-ҩык анхаҩцәа. Урҭ асааҭ 7:00 инаркны 12:00 рҟынӡа аус руеит, анаҩс асааҭ 16:00 рҟынӡа аԥсшьара рымоуп.

Аӡахәаҭра русзуҩцәа русурамш нҵәоит асааҭ 20:00 рзы. Ашоура цәгьа ҟалар, русура аамҭа дыркьаҿыр ҟалоит.

Аӡахәаҭраҿы аусуразы ирымоуп атракторқәа хԥа, ақәҭәагақәа хԥа, абӷьқәа ҿзырффо амашьына. Ачаа рҭаацәара рбизнес иҵегьы арҭбаара ргәы иҭоуп, аха макьана рыпроект амаӡақәа аадыртуам.

Ажәабжьқәа зегьы
0