Адгьылаҵаҿтәи амаӡақәа: Аҟармаратәи ашахта аҭоурых

Анапаҵаҩра
НовостиTelegram
Аҟармаратәи ашахта аҩнуҵҟа иҳаҩсыз ашәышықәса 60-тәи ашықәсқәа раан арацәаҵхыҩцәа идыргылеит иуникалтәу аргыламҭа – адгьылаҵаҿтәи аӡфымцастанциа. Уи амчхара 28 мегаватт рҟынӡа инаӡон. Иахьа ари астанциа фымцалашарала еиқәнаршәар алшон идуум Аԥсны араионқәа ҩба.

Тҟәарчалтәи адгьылаҵаҿтәи аӡфымцастанциа ргылан ашахта № 8 аҩнуҵҟа, хә-километрак ицатәуп иараҿынӡа. Ашахта ахаҭа аартын иаҳхысыз ашәышықәса 60-тәи ашықәсқәа раан. Арацәаҵхыҩцәа игәарҭеит ашахта аҩнуҵҟа ацаҟьа ҭаԥҽны адгьыл ақә ахь укылсыр шауаз, Аалӡга аӡиас ааирҭаҿы. Абас иагьырыӡбеит аӡфымцастанциа аргылара.

Аха абри ауникалтә ргыламҭа хархәашьак аимуит. Аханатә ишазхәыцуаз ала, ари астанциа Тҟәарчал ашахтанапхгара зегьы фымцала еиқәнаршәар акәын. Аха нас иара рҭахны иҟамлеит. Уи адагьы астанциа астандартқәа ирықәшәо иҟамызт: атурбинақәа азышьақәыргыламызт, аӡеизакырҭа аҭыԥгьы азылхны иамамызт.

Апроект ааныркылеит, нас лассы астанциа еимырхит. Иахьазы ари аобиект шамахамзар зегьы ирхашҭхьеит. Аӡфымцастанциахь унеирц азы адгьыл аҵа иҭылашьцаау аҳаԥкылҵәа уҭаланы хә-километрак уцароуп.

Ажәабжьқәа зегьы
0