Аԥсны ААР атуристцәа рымҩангашьа хылаԥшра анаҭалоит

© Sputnik / Томас ТхайцукЭкскурсия на абхазском
Экскурсия на абхазском  - Sputnik Аҧсны
Анапаҵаҩра
НовостиTelegram
Аԥсны акурорттә сезон иалагазар аахыс еиҳа ирацәахеит автотранспорт ахыԥхьаӡара. Амҩаҿ ашәарҭадара аиҿкаара ахырхарҭақәа ируакуп апассаџьырцәа зныҟәара еиҳа алшара амоу амашьынақәа рыла рныҟәгара, аекскурсиатә џьиппинг ахылаԥшра.

АҞӘА, нанҳәа 12 - Sputnik. Аԥсны аҩныҵҟатәи аусқәа рминистрра еиҳа ахылаԥшра анаҭалоит аекскурсантцәа мҩанызго атранспорттә хархәагақәа рҭагылазаашьеи апассаџьырцәа ршәарҭадара аиҿкаашьеи ҳәа аанацҳауеит Аԥсны ААР апресс-маҵзура.

Мышқәак рыҩныҵҟала ареспубликаҿ аҭыԥ рыман амҩатә ԥҟаррақәа реилагареи апассаџьырцәа рымҩангара аԥҟаррақәа реилагареи.

Иаарԥшын атуристтә маршрут аҿы арыжәтә ыжәны амашьына аԥсҟы кны атуристцәа мҩанызгоз ахаҿқәа ҳәа азгәарҭеит Аԥсны аҩныҵҟатәи аусқәа рминистрраҿ.

"Амҩатә ԥҟаррақәа реилагара иахҟьо амҩатә машәырқәа рацәоуп. Нанҳәа 10 рзы Афон ҿыц автомашьына УАЗ аԥсҟы зкыз импыҵҟьаны амашьына ицәааҳәит. Атранспорт хархәага амца акит. Амашьынаҿ апассаџьырцәа ыҟамызт, аха аԥсҟы зкыз ижәны дыҟан", - ҳәа аҳәоит апресс-маҵзура адырраҭара.

Аминистрра апресс-маҵзураҿы иазгәарҭеит ахылаԥшратә уснагӡатәқәа здызымкылогьы ҟалоит, аха убри аан аекстремалтә ныҟәара ашәарҭадара аӡәгьы аҵагылара иҭахӡам ҳәа.

Иара убас шәаԥхьар ҟалоит:

Ажәабжьқәа зегьы
0