11:24 28 Ажьырныҳәа 2021
Ишиашоу ицо аефир
  • USD75.04
  • EUR91.22
Адунеи аҿы
Икьаҿу ахьарԥш аиура
13 0 0

Нанҳәа 1 азы аурыс-аԥсуа ҳәаа анаадырт инаркны нанҳәа 10 рҟынӡа 230 000-ҩык ахысхьеит.

АҞӘА, нанҳәа 11 - Sputnik. Заанаҵтәи аҿаҵаратә маҵзура асоциалтә ҳақәа рхархәаҩцәа рыбжьара азҵаарақәа мҩаԥганы ишьақәнаргылеит атуристцәа Аԥсны ԥсшьараҭыԥс изалырхуазы ареитинг.

71,96% процент Аԥсны иаднаԥхьалоит амшын ацқьареи аԥсабара аԥшӡареи.

  • Ашә, абысҭа, нас арҵәы

Амилаҭтә чыс, аҩныҟаҵара ҩы аҩбатәи аҭыԥ аанкыло ишьақәнаргылоит 9,76 % респондент ргәаанагара.

Ахԥатәи аҭыԥ аҿы игылоуп аԥсшьараз хәыԥсалаҟәыла анхарҭаҭыԥқәа рыԥшаара.

4,27% рзы зегь раасҭа аинтерес зҵоу ракәны иҟоуп аныҟәарақәа. Аԥсуаа рысасдкылашьаз арахь иаауа иреиуоуп 3,05% атуристцәа.

Аԥсуа кәашарақәеи аиашахаҵаратә уахәамақәеи рзы Аԥсныҟа амҩа иқәлаз рхыԥхьаӡара 2,44% инаӡоит.

Аԥсни Урыстәылеи рҳәаа ԥшьымз раԥхьа иадыркит. Нанҳәа 1 азы аурыс-аԥсуа ҳәаа аартын атәылақәа рыҩба рнапхгара реицәажәарала.

Иара убас шәаԥхьар ҟалоит:

Ихадоу атемақәа