Агәалашәареи ахьааи зцу: Аԥсны иазгәарҭеит Аџьынџьтәылатә еибашьра алагара амш

Анапаҵаҩра
НовостиTelegram
Аԥсны иазгәарҭеит 1992-1993 шықәсқәа рызтәи Аџьынџьтәылатә еибашьра алагеижьҭеи 28 шықәса аҵра.

Аԥсны ахада Аслан Бжьаниа заԥхьа дгылаз атәыла анапхгара Аҟәа ақалақь Ахьӡ-аԥша амемориали Аԥсны раԥхьатәи ахада Владислав Арӡыинба имемориали рҿи ашәҭшьыҵәрақәа шьҭарҵеит.

Нанҳәа 14, 1992 шықәса рзы аихамҩа ахьчара ҿарԥас иҟаҵаны Қырҭтәыла Аҳәынҭсовет Аԥсны Аҳәынҭқарра аҵакырахь иҭалеит. Аибашьра цон 413 уахи-ҽни. Ихыркәшахеит Аԥсны ахақәиҭтәрала, цәыббрамза 30, 1993 шықәсазы.

Иара убас шәаԥхьар ҟалоит:

  • Аԥсны иазгәарҭоит Аџьынџьтәылатә еибашьра алагеижьҭеи 28 шықәса аҵра
Ажәабжьқәа зегьы
0