Аԥсны Асанепидемстанциа аҵарашықәс ҿыц алагамҭазы абжьгарақәа ҟанаҵеит

© Sputnik / Томас ТхайцукНа уроке
На уроке - Sputnik Аҧсны
Анапаҵаҩра
НовостиTelegram
Аԥсны Асанитартә епидемиологиатә станциа иҟанаҵаз абжьгарақәа ирықәныҟәар, аҵаратә усбарҭақәа рҟны акоронавирустә инфекциа ахҭысқәа рхыԥхьаӡара амыцлара иацхраауеит.

АҞӘА, нанҳәа 17 - Sputnik. Аԥсны асанитартә ҳақьым хада Лиудмила Скорик атәыла аҵара-ааӡаратә усбарҭақәа рҟны акоронавирустә инфекциа ахҭысқәа рцәырҵреи ралаҵәареи иадҳәалоу ашәарҭарақәа рырмаҷра алзыршо аԥҟара-абжьгарақәа ҟалҵеит.

Ҷыдала, Аҵареи абызшәатә политикеи рминистрра иабжьылгоит:

 • Арҵаҩратә еилазаара рыбжьара зықәра 65 шықәса еиҳам роуп аус зур зылшо.
 • Аҵаҩцәа рацәаҩны иахьҭоу ашколқәа рҿы ахәыҷқәа рхыԥхьаӡара иагырхатәуп, урҭ нхарҭа ҭыԥла изҵанакуа ашколқәа рахь ииаганы.
 • Аклассқәа рҟны 18-20-ҩык иреиҳаны аҵаҩцәа рыдрымкылароуп.
 • Аныҳәақәа, азеиԥшшколтә цәаҳәақәа, амассатә уснагӡатәқәа рымҩаԥгара мап рцәыркроуп, ашкол ашҭаҿы имҩаԥыргогьы убрахь иналаҵаны.
 • Аиҵбыратә классқәеи аиҳабыратә классқәеи еиҟәыршароуп.
 • Аиҵбыратә классқәеи аиҳабыратә классқәеи рзы ашкол аҩналарҭақәа хаз-хазы еиҿыркаароуп, мамзаргьы ианыҩнало аамҭа еиқәымшәароуп.
 • Аҩналарҭақәа зегьы рҿы агәаҭарҭақәа еиҿыркаароуп - ашоура ахьгәарҭо, рнапқәа ахьдырзҩыдо.
 • Аиҳабыратә школ ахь иаҵанакуа аклассқәа зегьы уадак-уадак рзалырхроуп, еиуеиԥшым акабинетқәа рахь аныҟәара мап ацәыркроуп.
 • Алагарҭатә школ аҟны аурокқәа 30 минуҭ иреиҳамхароуп. Аԥсшьара аамҭа 10-15 минуҭ иҟазароуп аклассқәа аҳауа рыҩнарсразы.
 • Амедицинатә усзуҩцәа апрофилактика шымҩаԥгатәу, асимптомақәа раарԥшра шалшо, раԥхьатәи ацхыраара аҟаҵара шаҭаху уҳәа рзы аинструктаж иахрыжьроуп.
 • Акрыфарҭақәа рыҩналарҭаҿы асапын ҵаӷақәа, арзҩыдагатә ӡшьарқәа ықәдыргылароуп.
 • Ашьышьмаҭрақәа рҿы асапын ҵаӷа зҭоу ашьақәгылақәеи анапыӡәӡәара шаҭаху зну алаҳәарақәеи кыдырҵароуп.
 • Акоридорқәеи, арекреациақәеи, ашәқәа рымаақәеи, амардуанқәа рмаакырақәеи аҵатәхәқәа ирылагаанӡа, иара убас ес-2-3-сааҭ ирыӡәӡәалароуп.
 • Аклассқәа рҟны ҭагалан-аӡынтәи аамҭазы ишьақәыргыланы рхы иадырхәароуп УФО-арециркулиаторқәа.

Уаанӡа ателеканал Гал ТВ аефир аҟны Аҵареи абызшәатә политикеи рзы аминистр Инал Габлиа иҳәеит атәыла аҩнуҵҟа авирус зауа рхыԥхьаӡара акыр еиҳамхар, аҵарашықәс цәыббра 1 азы иалагоит ҳәа.

Первое сентября во 2-ой школе. - Sputnik Аҧсны
Аԥснытәи ашколхәыҷқәа рҵара цәыббра 1 азы иалагар ҟалоит

Аԥсны Аминистрцәа Реилазаара хәажәкыра 18 рзы ахәыҷбаҳчақәеи, ашколқәеи, аспорттә секциақәеи, иреиҳау аҵараиурҭақәеи рҟны аҵаратә процесс аанкыларазы аӡбамҭа аднакылеит. Ашколтә каникулқәа хәажәкыра 30-нӡа инахеит, аха аҵарашықәс ацҵара уаҳа изалмыршахеит аԥкрақәа иахьрыцҵахаз инамаданы. Ашколқәеи иреиҳау аҵараиурҭақәеи роушьҭымҭацәа заҵәык роуп аԥышәарақәа раҭара зылшаз.

Ԥхынгәы 1 инаркны Ауааԥсыра акоронавирус рацәыхьчаразы аоперативтә штаб ашколқәранӡатәи аусбарҭақәа аусура алагара иақәиҭыртәит.

Апандемиа ааҟалеижьҭеи Аԥсны иахьаҵанакуа акоронавирустә инфекциа рыхьхьеит 189-ҩык. Урҭ рахьтә 69-ҩык ргәы бзиахеит, хҩык рыԥсҭазаара иалҵит.

Ажәабжьқәа зегьы
0