Аӡәгьы ԥырхага имоуит: Аахыҵ Уаԥстәыла адгьылҵысра ҟалеит

© AFP 2022 / OLIVIER MORINСейсмограф
Сейсмограф - Sputnik Аҧсны
Анапаҵаҩра
НовостиTelegram
Цхьинвал ауааԥсыра нанҳәа 18 асааҭ хԥа рзы адгьыл шыҵысыз рнырит. Макьаназы аӡәгьы ԥырхагак иоуит ҳәа адырра ыҟам.

АҞӘА, нанҳәа 18 - Sputnik. Аахыҵ Уаԥстәыла адгьылҵысра ҟалеит. Европа-Адгьылбжьарамшынтә сеисмологиатә центр адыррақәа рыла, адгьылҵысра аепицентр километрак адгьыл аҵа иҟан, магнитудала 3.8 балл инаӡон ҳәа аанацҳауеит Sputnik Южная Осетия.

Адгьылҵысра аепицентр Дзаутәи араион аҿы иҟан, 27 километр рыла Цхьинвал инацәыхараны.

Аахыҵ Уаԥстәыла АҶА макьаназы арбгарақәеи аахақәа рымазаареи рзы дырра ҟанаҵом. Амаҵзура ҷыдақәа араионтә ҟәшақәа рыҽрымардоит аҭагылазаашьа аилкааразы.

Иара убас шәаԥхьар ҟалоит:

Ажәабжьқәа зегьы
0