Гагра цәыббрамзазы аԥсшьара ахьеиӷьу аҭыԥқәа жәаба ирыҵанакит

© Sputnik Томас Тхайцук / Амедиаҵәахырҭахь аиасраОтдых туристов в Абхазии
Отдых туристов в Абхазии - Sputnik Аҧсны
Анапаҵаҩра
НовостиTelegram
Аԥсшьаразы анхарҭаҭыԥқәа ахьҿарҵо амаҵзура Tvil.ru асоциалтә ҳақәа рхархәаҩцәа рыбжьара аҭҵаара мҩаԥнагеит Урыстәылеи Аԥсни иахьрыҵанакуа цәыббрамзазы аԥсшьара ахьеиӷьу аҭыԥ аилкааразы.

АҞӘА, нанҳәа 18- Sputnik. Гагра цәыббрамзазы аԥсшьара ахьеиӷьу аҭыԥқәа жәаба ирылашәеит асоциалтә ҳақәа рхархәаҩцәа рыӡбрала.

Атуристцәа абри амзазы 1 - 10,7 ҵхы рыԥсшьараан инырхуеит 1,3-7,1 нызқь мааҭ аԥара. Зегь раасҭа имарианы аԥсшьара алшоит Гагра, Кисловодск, Казань - 1,5 нызқь мааҭ уахыки-ҽнаки рыла, еиҳа ахәԥсақәа дууп: Лахденпохьиа - 7-нызқь мааҭ инацны.

Цәыббра 1 инаркны 30 рҟынӡа аԥсшьаразы еиҳа иманшәалоу аҭыԥқәа рсиа шьақәнаргылеит атуристцәа аԥсшьаразы заанаҵы анхарҭаҭыԥқәа рзалызхуа амаҵзура Tvil.ru. Уи абас еихшоит:

  • Ҟрым, Иалта — 3 163,6 мааҭ/9,25 ҵхы
  • Краснодартәи атәылаҿацә, Шәача— 1 971,18 мааҭ/10,7ҵхы
  • Карелиа, Лахденпохьиа — 7 109,38 мааҭ/4,57 ҵхы
  • Твертәи аобласт, Осташков — 3 968,18 мааҭ/5,5 ҵхы
  • Волгоградтәи аобласт, Волгоград — 3 080 мааҭ/1 ҵхы
  • Ростовтәи аобласт, Ростов-на-Дону — 2 415,43 мааҭ/1,17 ҵхы
  • Ленинградтәи аобласт, Санкт-Петербург — 2 308,14 мааҭ/6,45 ҵхы
  • Аԥсны, Гагра — 1 514,38 мааҭ/10,5 ҵхы
  • Ставропольтәи атәылаҿацә, Кисловодск — 1 485,65 мааҭ/9,18 ҵхы
  • Татарстан, Казань — 1 275 мааҭ/10 ҵхы

Уаанӡа аԥсшьаразы анхарҭаҭыԥқәа ахьҿарҵо амаҵзура Tvil.ru асоциалтә ҳақәа рхархәаҩцәа рыбжьара аҭҵаара мҩаԥнагеит Урыстәылеи Аԥсни аԥсшьаразы иахьеиӷьу аекзотикатә қалақь аилкааразы. Гагра аԥсшьаразы иреиӷьу аекзотикатә қалақьқәа жәаба ирылашәеит. Аԥснытәи акурорт иреиӷьыз аԥхьатәи ахәба ирыҵаркуп асоциалтә ҳақәа рхархәаҩцәа рыӡбрала.

Иара убас шәаԥхьар ҟалоит:

Ажәабжьқәа зегьы
0