Атуризм аминистрраҿы еиҭарҳәеит цәыббрамзазы заанаҵтәи аҿаҵарақәа шымҩаԥго атәы

© Sputnik / Томас ТхайцукТуристы в Пицунде
Туристы в Пицунде  - Sputnik Аҧсны
Анапаҵаҩра
НовостиTelegram
2020 шықәсазы аԥхынтәи асезон иалагеит нанҳәа 1 инаркны, ԥшьымз инаӡоз аԥкрақәа рышьҭахь иаартын аурыс-аԥсуа ҳәаа.

АҞӘА, цәыббра 3 – Sputnik. Аԥсны цәыббрамзазы аԥсшьарҭа ҭыԥқәа рҿаҵарақәа 100 процентк рҟынӡа инаӡоит, абри атәы арадио Sputnik иазеиҭеиҳәеит Атуризм аминистр ихаҭыԥуаҩ Асҭамур Барцыц.

Новый Афон - Sputnik Аҧсны
"Акадифаамҭа": атуристцәа аԥсшьаразы Аԥсны иалыркаауа аҭыԥқәа хәба

"Заанаҵтәи аҿаҵарақәа ирыҵаркит ажьырныҳәа мзагьы, аха аҳауатә ҭагылазаашьа зеиԥшрахо иаҿырԥшхоит", - иҳәеит иара.

Барцыц иазгәеиҭеит нанҳәа 1 - 31 рзы Риҵатәи амилаҭтә парк аҭааҩцәа шырацәаз, рхыԥхьаӡара 140 нызқьҩык ишеиҳаз. Ари арбага ҵыԥхтәи аамҭа иаҿурԥшуазар 28 нызқь рыла еиҳауп.

Афон ҿыцтәи аҳаԥы иаҭааит 51 нызқьҩык, ари 26 нызқьҩык рыла еиҵоуп ҵыԥхтәи арбага аасҭа.

Нанҳәамза иалагӡаны Аботаникатә баҳча иаҭааиит хәнызқьҩык атуристцәа. Ари арбага хнызқьҩык рыла еиҵоуп ҵыԥх аасҭа. Аҟәатәи амаамынқәа рпитомник иаҭааит 4000-ҩык (2019ш-6000-ҩык).

Уаанӡа заанаҵтәи аҿаҵарақәа урыстәылатәи рмаҵзура Tvil.ru адырра ҟанаҵахьан Гагра, Цандрыԥш, Аҟәа, Афон ҿыц, Алаҳаӡы еиҳа аԥсшьара ахьалырхуа аҭыԥқәа ирыҵакуп ҳәа.

Иара убас шәаԥхьар ҟалоит:

Ажәабжьқәа зегьы
0