Микрофон  - Sputnik Аҧсны
Арадио

Елерџьиа: амҩақәа рыҟаҵара анхацәа рзы ихадоу усуп

© Sputnik / Томас ТхайцукЕлерджия Отар
Елерджия Отар - Sputnik Аҧсны
Анапаҵаҩра
НовостиTelegram
Дранда ақыҭа ахада Оҭар Елерџьиа арадио Sputnik аефир аҿы иҳәеит ақыҭа амҩадуқәа рҿы акаҭран ақәҵаразы аусурақәа шцо.
Раионк аԥсҭазаараҟынтә: Елерџьиа Дранда ақыҭан акаҭран ақәҵара иазкны

"Уажәазы акаҭран ақәҵаразы амҩақәа рырмазеира иаҿуп. Аҳаблаҿы ԥшь-мҩадук еиқәыршәаны ҳалгарц акгьы ҳагым, анаҩс акаҭран ақәҵара иалагоит. Аусурақәа хацҳаркыижьҭеи жәамш раҟара ҵуеит. Амҩақәа маншәаланы ианыҟала анхацәа рзы ари даара ихадоу усуп. Иааизакны 7-8 километра акаҭран ықәҵахоит. Аусурақәа анхыркәшахо ҳәа макьана исызҳәом, иара аҭыԥ ахаҭагьы усҟак иманшәалам, акаҭран ақәҵара аус кыр аамҭа агар алшоит. Мышкы атехникақәа хәба-фба аус руеит, 15-ҩык инарзынаԥшуа аусзуҩцәа адыԥхьалоуп. Акаҭран ахаҭа Очамчыра азауад аҟынтә иааргоит", - ҳәа еиҭеиҳәеит Елерџьиа.

Иаҳа инеиҵыху аиҿцәажәара шәазыӡырҩыр шәылшоит арадио Sputnik Аԥсны аефир аҿы.

Иара убас шәаԥхьар ҟалоит:

Ажәабжьқәа зегьы
0