Аԥсны ахада ицхырааҩ Ахра Аҩӡба ԥхьатәара ацаразы арзаҳал иҩит

© Foto / из личного архива Ахры Авидзба Ахра Авидзба
Ахра Авидзба  - Sputnik Аҧсны
Анапаҵаҩра
Жәларбжьаратәи аимадарақәа рзы Аԥсны ахада ицхырааҩ Ахра Аҩӡба жьҭаара 2 рзы Шәачатәи аӡбарҭа аӡбрала даанкылан аҳәаахьчаҩцәа рыдҵаҟаҵара дахьацымныҟәаз азы.

АҞӘА, абҵара 9 - Sputnik. Аԥсны ахада ицхырааҩ Ахра Аҩӡба ԥхьатәара ацаразы арзаҳал иҩит. Арзаҳал Facebook аҿтәи идаҟьаҿы икьыԥхьит.

"Акьыԥхь асырбоит "умыццакын" ҳәа рымҳәарц, сахьырхәра иаламгарц. Иҟасҵаз ҟасҵеит. Сақәгәыӷуеит рнапы аҵарҩып ҳәа", - иҩуеит иара.

Аҩӡба хаҭала Sputnik агәра аиргеит арзаҳал шиҩыз азы.

"Арзаҳал шьҭасҵеит, аха макьана анапы аҵаҩым", - иҳәеит иара.

Жәларбжьаратәи аимадарақәа рзы Аԥсны ахада ицхырааҩ Ахра Аҩӡба жьҭаара 2 рзы Шәачатәи аӡбарҭа аӡбрала даанкылан аҳәаахьчаҩцәа  рыдҵаҟаҵара дахьацымныҟәаз азы.
Аҩӡба ахашшааратә шәҟы анынаишьҭ ашьҭахь жәамш рҟынтә жәымшы ҳәа иаанкылара аҿҳәара рыԥсахит.
Адлертәи араионтә ӡбарҭа Ахра Аҩӡба ахараԥса ҳәа 100 000 мааҭ иқәырҵеит аурыс-аԥсуа ҳәаа изакәанымкәа дахьахысыз азы.
Ажәабжьқәа зегьы
0