Микрофон  - Sputnik Аҧсны
Арадио

Нанба Шьамтәылантәи Аԥсныҟа нхара иааз ҳџьынџьуаа рзы: Анцәа ддырҵәуартә иҟам

© Sputnik / Томас ТхайцукАлиас Нанба
Алиас Нанба - Sputnik Аҧсны
Анапаҵаҩра
НовостиTelegram
Шьамтәылантәи Аԥсныҟа иааз ҳџьынџьуаа рыбзазашьа, шьҭахьҟа ихынҳәырц ӡәыр ргәы иҭоума абарҭқәа ртәы арадио Sputnik аефир аҟны далацәажәеит Аԥсадгьыл ахь ахынҳәразы аҳәынҭқарратә еилакы асоциалтә бзазара аҟәша аиҳабы Алиас Нанба.
Нанба Шьамтәылантәи Аԥсныҟа нхара иааз ҳџьынџьуаа рзы: Анцәа ддырҵәуартә иҟам

"Ҵыԥх аахыижьҭеи Аԥснынтәи аӡәгьы дықәҵны дымцацт, рыҩнқәа рҟны иҟоуп, русурақәа ирҿуп. 450-500 ҭаацәа рҟынӡа ҳәа ҵыԥхтәи арбагақәа шыҟац иҟоуп, убасгьы аӡәык-ҩыџьак ааит Урыстәыла Нхыҵ-Кавказҟа ицаз. Аҭагылазаашьа ҳахәаԥшуазар дара адаптациа иахысит ҳҳәар алшоит. Нас аӡәык-ҩыџьак иманшәламхаз ыҟоуп, аха урҭгьы Анцәа ддырҵәуартә иҟаӡам аӡәгьы", - иҳәеит Нанба.

Шәазыӡырҩы аудио. Иаҳа инеиҵыху анҵамҭа шәаҳар шәылшоит арадио Sputnik аефир аҟны.

Иара убас шәаԥхьар ҟалоит:

Ажәабжьқәа зегьы
0