Акьыбачымазара амилаҭтә хәышәтәырҭа аҳақьымцәа Гәдоуҭа апациентцәа рыдыркылоит

© Sputnik / Алексей Сухоруков / Амедиаҵәахырҭахь аиасраархив
архив  - Sputnik Аҧсны
Анапаҵаҩра
Акьыбачымазара амилаҭтә хәышәтәырҭа аҳақьымцәа ачымазцәа хәыдаԥсада ирыдыркылоит есхашала.

АҞӘА, абҵара 24 – Sputnik. Гәдоуҭатәи араионтә поликлиникаҿы Аԥсны акьыбачымазара амилаҭтә хәышәтәырҭа аҳақьымцәа ачымазцәа хәыдаԥсада ирыдыркылоит есхашала ҳәа арадио Sputnik иазеиҭеиҳәеит ацентр аҳақьым хада Лев Аргәын.

Лекарства - Sputnik Аҧсны
Агәабзиарахьчара аминистрра акьыбачымазара змоу рзы ахәшәқәа аанахәеит

Иара иажәақәа рыла акоронавирустә пандемиа иаалагазар ацентр ахь иадҵаало рхыԥхьаӡара хынтә-ԥшьынтә еиҵахеит. Ари аҳақьымцәа агәҭынчымра рызцәырнагеит.

"Ишәарҭоу аҿкчымазара ҳалоуп, аха акьыбачымазарагьы ишәарҭаӡоу чмазароуп. Акоронавирус иаҿурԥшуазар иара акыр ихьшәаны ахы цәырнагоит. Ачымазара аԥхьанатә ахы унардыруам. Ахы анаанарԥшуа, ахәышәтәра алацәажәара иаԥсамкәа иҟалоит", - иҳәеит иара.

Аҳақьым хада иазгәеиҭеит Гәдоуҭа араионтә поликлиникаҿы аконсультациатә дкылара мҩаԥысуеит асааҭ 10:00 - 19:00 рзы, ес-хаша.

"Аҵыхәтәантәи апациент иҟынӡа аус ааулоит. Ари акциа иалахәуп хәҩык-фҩык аҟазауаа ргәыԥ", - иҳәеит иара.

Акьыбачымазаратә центр анапхгара ирыгәҭакуп асеиԥш акциақәа Аԥсны егьырҭ араионқәа рҿгьы рымҩаԥгара.

Иара убас шәаԥхьар ҟалоит:

Ажәабжьқәа зегьы
0