Микрофон  - Sputnik Аҧсны
Арадио

Чачхалиа афымцалараша арцәараан "Ачабаба" аусуразы: ас ицалар, ҳусқәа цәгьахоит

© Foto / предоставлено Кесоу ЧачхалияКесоу Чачхалия
Кесоу Чачхалия - Sputnik Аҧсны
Анапаҵаҩра
Гәылрыԥшь араион Дранда иҟоу ачаӡырҭа "Ачабаба" аиҳабы ихаҭыԥуаҩ Кьасоу Чачхалиа арадио Sputnik арубрика "Раионк аԥсҭазаараҟынтә" аҳәаақәа ирҭагӡаны еиҭеиҳәеит афымцалашара сааҭ-сааҭла арцәараан русура шеиҿкаауа атәы.
Раионк аԥстазаараҟынтш: Чачхалиа афымцалараша арцәарақәа раан ачаӡырҭа аусура атәы

"Иахьа ҳтехника зегьы убас еибаркуп лашарада ача ҳзыӡуам, ҳҭагылазаашьа уадаҩуп уи ада. Адизель акәзар абылтәы рацәаны иафоит, иаҳбылуеит 250 литра рҟынӡа мышкы. Ажәлар ача рҭахуп, уи ахә ҳара иаҳзацҵаӡом, избанзар азакәан ҳақәныҟәоит, ус еиԥш азин ҳамаӡам. Ауаа ача рыгҳажьуам, иҟоу ауадаҩра аиҳабыра ирыӡбозар акәхап, избанзар ас ицалар, ҳусқәа цәгьахоит", - иҳәеит Чачхалиа.

Шәазыӡырҩа аудио. Иаҳа инеиҵыху анҵамҭа шәаҳар шәылшоит арадио Sputnik аефир аҟны.

Ажәабжьқәа зегьы
0