Аԥснынтәи Урыстәылаҟа аҭаҭын аалыҵ закәаншьаҭада аиагара аԥырҟәҟәаауп

© Foto / пресс-служба Краснодарской таможни Контрабанда сигарет
Контрабанда сигарет - Sputnik Аҧсны
Анапаҵаҩра
Азакуаншьаҭада зыиагара рҭахыз ааҭын аалыҵ рымхуп, азинеилагаҩцәа рганахь ала аусҭҵаара хацыркуп.

АҞӘА, ԥхынҷкәын 3 - Sputnik. Ахылаԥшра-аушьҭырҭатә ҭыԥ "Адлер" автомашьынатә цәаҳәаҿы аҽазныкгьы иаԥырҟәҟәаан Аԥснынтәи Урыстәылаҟа аҭаҭын аалыҵ контрабандала аҳәаа ахыгара ҳәа аанацҳауеит аҳазалхырҭа апресс-маҵзура.

400 пачка инареиҳаны асигарет аҳәаа ахыгара рыгәҭакын ҳтәылауаа ҳәа аҳәоит адырраҭараҿы.

© Foto / пресс-служба Краснодарской таможни Аҽазныкгьы асигареттә контрабанда аԥырҟәҟәаауп
Аԥснынтәи Урыстәылаҟа аҭаҭын аалыҵ закәаншьаҭада аиагара аԥырҟәҟәаауп - Sputnik Аҧсны
Аҽазныкгьы асигареттә контрабанда аԥырҟәҟәаауп

Аҳазалхырҭатәи аҳәаахьчаратәи гәаҭараан автомашьына LADA KALINA аанкылан. Иара агәаҭараан асалон аҿы ашьҭахьтәи апассаџьыртә тәарҭа аҵаҟа иаарԥшын 150 пачка асигарет, абагажник аҿы – 65 пачка, ахатәы маҭәақәа иргәылаҳәан 100 пачкак. Зынӡа автомашьынаҿ иҵәахын 315 пачка (6300 цыра) асигарет.

© Foto / пресс-служба Краснодарской таможни Аҽазныкгьы асигареттә контрабанда аԥырҟәҟәаауп
Аԥснынтәи Урыстәылаҟа аҭаҭын аалыҵ закәаншьаҭада аиагара аԥырҟәҟәаауп - Sputnik Аҧсны
Аҽазныкгьы асигареттә контрабанда аԥырҟәҟәаауп

Адырраҭараҿы иазгәаҭан ари автомашьынаҿ аԥҳәыс хыхьтәи лымаҭәа ишаҵаӡахыз 6 ҭоԥк асигарет "ROTHMANS  INTERNATIONAL", егьи аԥҳәысгьы иара убас ииалгон 5 ҭоԥк асигарет "VOGUE FRISSON".

Аалыҵ згоз ирымхуп, аекспертизахь инашьҭуп. Азинеилагаҩцәа рганахь ала административтә зинеилагара ҳәа аус хацыркуп Урыстәыла КоАП ахәҭаҷ 16.3, ахәҭаҷ 16.1 ахәҭа 2 инарықәыршәаны.

Ажәабжьқәа зегьы
0