Кындыӷ иҟалаз аԥсыҭбара зцыз амҩатә машәыр ахара здырҵо иус аӡбарҭахь инашьҭуп

© Foto / МЧС АбхазииАвария в с.Кындыг
Авария в с.Кындыг - Sputnik Аҧсны
Анапаҵаҩра
НовостиTelegram
Заанаҵтәи аусҭҵаара адыррақәа рыла Руслан Қаџьаиа арыжәтә ыжәны амҩатә машәыр ҟаиҵеит ҳәа агәызҩара ыҟоуп. Уи иахҟьаны ԥшьҩык ауааԥсыра ҭахеит.

АҞӘА, ԥхынҷкәын 26-Sputnik. Кындыӷ иҟалаз аԥсыҭбара зцыз амҩатә машәыр ахара здырҵо Руслан Қаџьаиа иус аӡбарҭахь инашьҭуп, абри атәы аанацҳауеит Аԥсны ААР асаит.

Заанаҵтәи аусҭҵаара адыррақәа рыла амҩатә машәыр ҟалеит ареспубликатә трасса Ԥсоу-Егры, Очамчыра араион Кындыӷ ақыҭа аҿы абҵара 5 ахәылбыҽха, асааҭ 18.45 рзы. Гал ақалақь аганахьынтә Аҟәаҟа зхы хаз автомашьына Mercedes-Benz аԥсҟы зкыз Қаџьаиа Руслан амҩаду 141-тәи акилометр аҿы иаԥхьаҟатәи амҩатә цәаҳәа данылеит, иаауаз автомашьына ВАЗ-2107 дасит.

Суд над журналистом В. Муравицким в Житомире - Sputnik Аҧсны
Кындыӷ иҟалаз аԥсыҭбара зцыз амҩатә машәыр ахара здырҵо дырбаандаҩуп

ВАЗ-2107 аԥсҟы зкыз Г. В. Сангәлиа, 1957 шықәса рзы иизи ипассаџьырцәа хҩыки –И. Ш Чиковани - 1971 шықәса рзы ииз, Р. М. Бигәаа  - 1974 шықәса рзы ииз, Н. И. Сангәлиа  - 1952 шықәса рзы ииз, зегьы Очамчыра араион Гәыԥ ақыҭа ауааԥсыра, рыԥсҭазаарақәа ирылҵит.

Қаџьаиа амедицинатә усҳәарҭахь днаган, ишьақәыргылан арыжәтә ыжәны дшыҟаз.

Аӡбацәа Руслан Қаџьаиа 2021 шықәса ажьырныҳәа 5 рҟынӡа дҭакызааит ҳәа ақәырҵеит.

Руслан Қаџьаиа ахара ихароуп ҳәа дшьам ихара шьақәырӷәӷәаны аӡбамҭа ала аӡбра азинмчра аиуаанӡа.

 

Ажәабжьқәа зегьы
0