Аԥсны ААР аусзуҩцәа дааныркалеит аметадон "аҭыԥ маӡақәа" рҿы ишьҭазҵоз

© Sputnik / Томас ТхайцукРейд милиции по соблюдению антиковидных мер на транспорте
Рейд милиции по соблюдению антиковидных мер на транспорте - Sputnik Аҧсны
Анапаҵаҩра
НовостиTelegram
Гәдоуҭа араион Приморское ақыҭан инхо ауаҩԥсы анаркотикатә маҭәашьарқәа хыԥхьаӡара рацәала рыҭира далаҟьышьуп ҳәа ахара идҵоуп.

АҞӘА, ԥхынҷкәын 31- Sputnik. Аԥсны ААР анаркотикқәа реикәыршара ахылаԥшразы Аусбарҭа аусзуҩцәа дааныркылеит Давид Папазиан. Иара имырхит  аҭира иазырхиаз анаркотикатә маҭәашьар ҳәа аҳәоит аусбарҭа асаит.

Аоперативникцәа Папазиан далархәны Аҩада Ешыра абнара еимырдеит амҩаду хада Ԥсоу-Егры 50 метра инацәхыкны. Уа иаарԥшын аҵәахырҭа ҭыԥқәа хԥа, аполиетелен илаҳәаз амаҭәашьарқәа ахьыҟаз.

Аҭҵаарахь инашьҭыз амаҭәашьар 5.280 грамм зыкапан ыҟоу метадонуп ҳәа шьақәырӷәӷәан. Папазиан даанкылоуп. Ари аус иалахәуп ҳәа агәҩара ззыҟоу рганахь ала аоператив-ԥшааратә усурақәа мҩаԥысуеит.

Дарбанызаалак ахаҿы ахара ихароуп ҳәа дыԥхьаӡоуп аӡбамҭа азакәанмчра анаиулак ашьҭахь.

Ажәабжьқәа зегьы
0