Аӡынтәи арезина зҵам автомашьынақәа Риҵа апарк аҵакырахь инарышьҭуам

© Sputnik / Томас ТхайцукОзеро Рица
Озеро Рица  - Sputnik Аҧсны
Анапаҵаҩра
НовостиTelegram
Аԥкрақәа алагалазаауеит Аԥсны аҩнуҵҟатәи аусқәа рзы аминистраа иҷыдоу ақәҵара аднакылаанӡа.

АҞӘА, ажьырныҳәа 8-Sputnik. Риҵатәи ареликттә милаҭтә парк аҵакырахь инарышьҭуам аӡынтәи арезина зҵам автомашьынақәа, ажьырныҳәа 9 инаркны ҳәа аанацҳауеит Аԥсны ААР апресс-маҵзура.

Аӡынтәи арезина зҵам автомашьынақәа Риҵа апарк аҵакырахь рнеира ԥкызаауеит, амилаҭтә парк иуашәшәыроу амҩа ахәҭақәаҟны ашәарҭадара аԥҵаразы.

Иазгәаҭоуп, арҭ аҭыԥқәа рҟны амҩақәа рҿы аҵаа шыхшәыло.

Ажьырныҳәа 8 рзы, ахәылбыҽха автомашьына "Honda" Сталин иҩнахьы игоу амҩаҟны аҿҟьара иагеит. Амашьына аӡиа Риҵа иалаҳаит, аӡәы иԥсҭазаара далҵит. Хҩык апассаџьырцәа иӡааҟәрылоз амашьына аҭыҵра рылшеит.

Ажәабжьқәа зегьы
0