Афбатәи ахы: Аԥсны акоронавирус аламырҵәаразы аԥкра ҿыцқәа алагалоуп

Анапаҵаҩра
НовостиTelegram
Аԥсны Аҳәынҭқарра Ахада Аслан Бжьаниа инапы аҵаиҩит 2021 шықәса жәабранмза 10 рҟынӡа ауааҧсыра акоронавирустә ҿкы COVID-19 рацәыхьчара иазку ауснагӡатәқәа ирыцҵазарц Адҵа.

Ашықәсҿыцазтәи аныҳәамшқәа рнаҩс Аԥсны ирацәаҩхеит аҿкычымазара зыдбало рхыԥхьаӡара. Аԥсны иахьаҵанакуа, иахьазы активла COVID-19 аҟнытә аҽыхәышәтәра иаҿуп 2000-ҩык рҟынӡа, абри атәы лҳәеит ареспублика асанитартә ҳақьым хада Лиудмила Скорик ауааԥсыра акоронавирустә инфекциа рацәыхьчаразы Акоординациатә штаб аилатәараҿы, ажьырныҳәа 11 рзы.

Атәыла ахада аԥкрақәа алаигалеит жәабран 10-нӡа, хәҭакала русура аанкылоуп аџьармыкьақәа, акрыфарҭақәа, ақьафурҭақәа.

Ауаажәларратә ҭыԥқәа рҟны рыҟазаараан, ауаажәларратә транспорти атаксии рҿы ахыхьчаратә хархәагақәа ахархәара.

Ажәабжьқәа зегьы
0