Микрофон  - Sputnik Аҧсны
Арадио

Боџьгуаԥҳа: иԥшӡаны ирхиоу асасааирҭаҟны аҭыԥқәа заанаҵы рыҭира мариахоит

Анапаҵаҩра
Yandex newsTelegram
Сынтәа ашықәсҿыцазтәи аныҳәатә рхиаразы аиааира занашьаз аҳҭнықалақь аҟны иҟоу асасааирҭа "Абалерина лыҩны шкәакәа" аусбаҩ Наталиа Боџьгуаԥҳа арадио Sputnik аефир аҟны илҳәеит ус еиԥш арԥшӡарақәа аԥсшьаҩцәа радԥхьаларазы акрызҵазкуа ракәны дшахәаԥшуа.
Ҳазлацәажәаша ҳамоуп: Боџьгәаԥҳа аныҳәазы асасааирҭақәа рырхиара иазкны

Аҟәа ақалақь ахадара есышықәса аицлабра рыларҳәоит адәқьанқәа, асасааирҭақәа, ахцәыҟаҵарҭақәа рыԥшәмацәа Ашықәсҿыцазтәи аныҳәамшқәа рзы рхыбрақәа арԥшӡаразы.

"…сгәы еихьнашьуеит асасааирҭақәа рҟны заанаҵы аҭыԥ аанкылара Аԥсны иахьԥсыҽу. Ашықәс ҿыц азы Европа, уҳәа егьырҭ атәылақәа рҟны заанаҵы аҭыԥқәа ныркылоит аныҳәамшқәа рзы. Дара рхатә программа рымоуп, убас идырԥшӡоит асасааирҭақәа, иара ақалақьгьы. Ҳара ҳҟны шамахамзар идырԥшӡаӡом, еиҿыркааӡом. Аԥсныҟа сцандаз, алакә еиԥш идырԥшӡоит ҳәа иҟаӡам ҳа ҳҟны. Асасааирҭахь атур уҭиирц азы афотосахьақәа, авидео ԥшӡа ыҟазароуп", - азгәалҭеит Боџьгәаԥҳа.

Шәазыӡырҩы аудио. Иаҳа инеиҵыху анҵамҭа шәаҳар шәылшоит арадио Sputnik аефир аҟны.

Иара убас шәаԥхьар ҟалоит:

 

Ажәабжьқәа зегьы
0