Ихыркәшоуп урыстәылатәи аҵараиурҭақәа рахь аԥснытәи абитуриентцәа ралкаара актәи аетап

© Sputnik / Виталий Аньков / Афотобанк ахь аиасраВсероссийская акция "Большой этнографический диктант"
Всероссийская акция Большой этнографический диктант - Sputnik Аҧсны, 1920, 26.03.2021
Аԥснытәи абитуриентцәа еиҳа иалыркаауа хырхарҭаны иҟоуп – амедицина, аекономика, азиндырра, архитектура, аргылара.

АҞӘА, хәажәкыра 26 - Sputnik. Ихыркәшоуп урыстәылатәи аҵараиурҭақәа рахь аԥснытәи абитуриентцәа ралкаара актәи аетап. Абри атәы арадио Sputnik иазеиҭеиҳәеит Аԥсны иҟоу Россотрудничество ахаҭарнакра анапхгаҩы Вадим Чеха.

Иара иажәақәа рыла аҭаҩратә аамҭа активла имҩаԥысит. Зынӡа арзаҳалқәа 250 нашьҭын, аха урҭ рҟынтәи 115 аус еиҭарыдулатәуп.

"Исҭахуп абитуриентцәеи урҭ рҭаацәеи идсырдырырц анкетақәак аус еиҭашрыдулатәу. Аус зыдуло анкетақәа ҳадаҳкылоит хәажәкыра 26 асааҭ 18:00 рҟынӡа. Нас аҭаҩратә система ииашам анкетақәа аунамышьҭуа иалагоит. Аусеиҭадулара уадаҩӡам. Аиҳарак атәылауаҩшәҟә рыцым, атәылауаҩра бжьажьуп. Аиҳарак анкетақәа иашаны ихарҭәаауп", - иҳәеит Вадим Чеха.

Люди за работой - Sputnik Аҧсны, 1920, 13.03.2021
Аԥснытәи абитуриентцәа азанааҭ ҿыцқәа алырхыр рылшоит Урыстәылатәи аҵараиурҭақәа рҟны

Аквотақәа рҳәаа иҭагӡаны иазыԥхьагәаҭоуп аспирантура, амагистратура, абакалавриат рҿы аҵараҵара.

Аспирантурахь 2021 шықәсазы аквотақәа хәба ыҟоуп. Россотрудничество анапхгаҩы иажәақәа рыла аспирантурахь ицо рзы аԥыжәара амоуп - аекономика. Ҭыԥк аҿы ароуп еиҳа ауаа ахьырацәо. Убри аан игәыгәҭажьхеит абиологиатә наукақәа, адефектологиатә ҵара.

"Абиологиатә наукақәа рзы ҵыԥх иҟан аквотақәа аха Аԥсны, ари аганахь ала алшарақәа ахьырацәо, Анаукақәа ракадемиа, НИЕПИТ рҩызцәа аус ахьыруа иҵегьы ари ахырхарҭа алыркаауазар акәын. Абри аганахь ала ААУ, Анаукақәа ракадемиа рнапхгаҩцәа ҳрацәажәашт", - иҳәеит Чеха.

Аекономикеи анапхгараҭареи амагистратура иҭало рҿы аинтерес рымоуп. Иара убри аан аелектроника, арадиотехника, аимадара асистема ринтерес зку маҷуп.

"Иаҳҭахын абитуриентцәа асеиԥш иҟоу азанааҭқәа ирызхьаԥшларц. Арҭ ахырхарҭақәа аԥеиԥш ду рымоуп", - иҳәоит Россотрудничество анапхгаҩы.

Абакалавриат иҭало рыбжьара традициа ҳасабла иалыркаауеит архитектуреи аргылареи. Аха еиҳарак иалыркаауа амедициноуп.

Имаҷым аҟазаратә хырхарҭа алызхуа. Ари ахырхарҭаҿы быжь-квотак ыҟоуп, аҭалара зҭаху 16-ҩык ыҟоуп. Сынтәа арзаҳалқәа нашьҭын афатә аалыҵ, арыжәтәаалыҵ, агеологиа, ашьхаус, аинформациатә системақәеи атехнологиақәеи рхырхарҭала.

Аспирантура аҟнеиԥш абакалавриат аҿгьы абиологиатә хырхарҭа зҭаху ыҟам.

Ажәабжьқәа зегьы
0
Раԥхьа аҿыцқәаРаԥхьа ажәытәқәа
loader
АЕФИР АҾЫ
Заголовок открываемого материала
Жәларбжьаратәи
InternationalEnglishАнглыз бызшәаMundoEspañolАиспан бызшәа
Европа
DeutschlandDeutschАнемец бызшәаFranceFrançaisАфранцыз бызшәаΕλλάδαΕλληνικάАбырзен бызшәаItaliaItalianoАиталиа бызшәаČeská republikaČeštinaАчех бызшәаPolskaPolskiАполиак бызшәаСрбиjаСрпскиАсерб бызшәаLatvijaLatviešuАлатыш бызшәаLietuvaLietuviųАлитва бызшәаMoldovaMoldoveneascăАмолдав бызшәаБеларусьБеларускiАбелорус бызшәа
Алада Кавказ
ԱրմենիաՀայերենАерман бызшәаАҧсныАҧсышәалаАԥсуа бызшәаХуссар ИрыстонИронауАуаԥс бызшәаAzərbaycanАzərbaycancaАзербаиџьан бызшәа
Ааигәа Мрагылара
Sputnik عربيArabicАраб бызшәаTürkiyeTürkçeАҭырқә бызшәаSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Агәҭантәи Азиа
ҚазақстанҚазақ тіліАҟазах бызшәаКыргызстанКыргызчаАҟырӷыз бызшәаOʻzbekistonЎзбекчаАузбек бызшәаТоҷикистонТоҷикӣАҭаџьықь бызшәа
Мрагыларатәии Алада-Мрагыларатәи Азиа
Việt NamTiếng ViệtАвиетнам бызшәа日本日本語Аиапон бызшәа中国中文Акитаи бызшәа
Алада Америка
BrasilPortuguêsАпортугал бызшәа