Аҵыҵындраҟәшәара иаԥскымҭоуп: Драндатәи анаплакы аус шауа

Анапаҵаҩра
Аԥсны уажәааны аҵыҵындраҟәшәара иаԥскымҭоуп, ари аргәыцхкы аазрыхуа анаплакқәа руак Дранда аҳаблан иҟоуп, ара уажәы аусура ҩнапыкла иаҿуп.

Хәышықәса раԥхьа Гәылрыԥшь араион Дранда аҳаблан иаадыртит аҵыҵындрааӡарҭа. Иахьатәи аамҭазы ара аус руеит хышәҩык рҟынӡа аҭыԥантәи анхаҩцәа, иара аарыхырҭа аҵакыра акәзар, 20 гектар иҟоуп.

Афотосахьақәа шәрыхәаԥшыр ҟалоит абра>> Ааԥыни аԥхыни ирсимволу аргәыц: мышкы Драндатәи аҵыҵындрааӡарҭаҿы

Ажәабжьқәа зегьы
0