Гагра атәанчаҩцәа ҭагалантәи аԥсшьараз изҭаауа ақалақьқәа ирхыԥхьаӡалоуп

© Sputnik / Акоп Кущян Ресторан Гагрипш
Ресторан Гагрипш  - Sputnik Аҧсны, 1920, 31.08.2021
Анапаҵаҩра
НовостиTelegram
Жьҭаара 1 адунеи аҟны иазгәарҭуеит зықәрахь инеихьоу ауаа Жәларбжьаратәи рымш. Урыстәылатәи амаҵзура Tvil.ru еилнакааит 60 шықәса ирҭысхьоу ауаа ҭагалан аԥсшьара ҳәа иахьцо аҭыԥқәа.
АҞӘА, нанҳәа 31 - Sputnik. Гагра алашәеит атәанчаҩцәа ҭагалантәи аԥсшьараз изҭаауа ақалақьқәа рхыԥхьаӡара, абри атәы аанацҳауеит амаҵзура Tvil.ru. 
Иара убас, уахь иԥхьаӡоуп акурортқәа Ҟрым, Краснодартәи атәылаҿацә, Кавказтәи аӡҵәыҵәқәа, "Урыстәыла ахьтәы мацәаз" ақалақьқәа.
Амаҵзура  Tvil.ru адыррақәа рыла атәанчара иҟоу атуристцәа жәамш рыҩнуҵаҟа рыԥсшьара уахыктәи иақәдырӡуеит 1,7 инаркны 2,4 нызқь мааҭ рҟынӡа.
Иара убас шәаԥхьар ҟалоит:
Ажәабжьқәа зегьы
0