Х-нызқьҩык инареиҳаны Аԥсны ауааԥсыра "Спутник Лаит" алаҵа ҟарҵахьеит

© Sputnik / Томас ТхайцукВакцинация от COVID - 19 в Абхазии
Вакцинация от COVID - 19 в Абхазии - Sputnik Аҧсны, 1920, 10.10.2021
Анапаҵаҩра
НовостиTelegram
Акоронавирустә ҿкы аҟынтәи алаҵа "Спутник Лаит" ҟарҵахьеит х-нызқьҩык инареиҳаны Аԥсны ауааԥсыра, алаҵаҟаҵара хацыркын нанҳәа 10 рзы.
АҞӘА, жьҭаара 10 - Sputnik. Нанҳәа 10 инаркны жьҭаара 9-нӡа аҿкы аҟынтәи урыстәылатәи алаҵа "Спутник Лаит" ҟарҵахьеит 2998-ҩык Аԥсны ауааԥсыра, абри атәы аанацҳауеит агәабзиарахьчара аминистрра.
Вакцинация от COVID - 19 в Абхазии - Sputnik Аҧсны, 1920, 24.09.2021
Агәабзиарахьчара аминистр алаҵаҟаҵара шцо атәы далацәажәеит
Аҳҭнықалақь аҟны алаҵаҟаҵара мҩаԥысуеит х-пункт рҟны, иара убас Аԥсны араионқәа зегьы рҟны, аха ирыдҵаало маҷуп.
Нанҳәа 6 рзы Аԥсныҟа иааргеит 5 нызқь лаҵа "Спутник Лайт", алаҵаҟаҵра иалагеит амза 10 инаркны. Уажәтәи алаҵа ааихәеит, аагарагьы ахә ахишәааит Москватәи аԥсуа диаспора ахада Беслан Агрба.
Уаанӡа "Спутник V" актәи ахәҭа 4000 лаҵа 6,9 миллион мааҭ ҳәа иаахәан 2021 шықәса мшаԥымзазы. Даҽа 2500 лаҵа агәыҳалалратә цхыраара ҳәа Урыстәыла Аԥсныҟа иаанашьҭит.
Лаҵарамза алагамҭазы акоронавирустә чымазара ҿкы COVID-19 аҟынтәи аԥшьбатәи урыстәылатәи алаҵа "Спутник Лайт" ашәҟәы иҭаргалеит. Иара ауаҩытәыҩса 85% ихьчара алшоит.
Ажәабжьқәа зегьы
0