Признание Сирией Абхазии - Sputnik Аҧсны, 1920, 28.10.2021
Аԥсны
Ажәабжьқәа Sputnik Аԥсны аҟны

Аҟәа иаанкылоуп анаркотикқәа хәыҵазҵоз ахаҿқәа

© Sputnik / Томас ТхайцукМашины МВД Абхазии
Машины МВД Абхазии  - Sputnik Аҧсны, 1920, 28.01.2022
Анапаҵаҩра
НовостиTelegram
Ҩыџьа арԥарацәеи ҭыԥҳаки Аҟәаҟа турист ҳасабла иааит.
АҞӘА, ажьырныҳәа 28- Sputnik. Аҟәа иааныркылеит анаркотикқәа аҭыԥ ҷыдақәа рҿы ихәыҵаҵаны изҵәахуаз хҩык ауаа . Абри атәы аанацҳауеит Аԥсны ААР апресс-маҵзура.
Аԥхьа аоперативникцәа дааныркылеит 22-шықәса зхыҵуа Азербаиџьан атәылауаҩ Џьавид Мамедов. Уи идбалан зыкапан ф-граммк иҟоу аметадон аилаҳәарақәа.
Мамедов иҳәеит анаркотик иидыруаз Серафима Багданова Москва ишлымихәҳааз Аԥсны аиҭаҭиразы.
Иара анаркотик ахьышьҭеиҵоз аҭыԥқәа рфото ҭыхны аахәаҩцәа ирзиҭиуан.
Машины МВД Абхазии  - Sputnik Аҧсны, 1920, 03.08.2021
Аԥсныҟа анаркотик рацәа алагалара аиҿкааҩ ҳәа агәҩара ззыҟоу даанкылоуп
Аамҭақәак рнаҩс, Аҟәа иаанкылан аамҭала ауада иҩназ Серафима Богдановеи лашьа Евгени Масальскии.
Масальски идбалан аметодон згәылаҳәаз аилаҳәарақәа ԥшьба, зыкапан 4 граммк инаӡоз.
Анаркотикқәа хәыҵаҵан ирҵәахуан Аҟәатәи амҩақәа: Воронова, Аидгылара, Басариа, Гәлиа, Сахарова, Арӡынба, Ҷоҷуа рҟни Ахьӡ-аԥша апарк аҿи.
Зынӡа иаарԥшын 45 ҵәахы, 60,2 грамм.
Мамедов, Богданова, Масальски рганахь ала ашьаус хацыркуп. Хараны ирыдырҵоит закәаншьаҭада анаркотик маҭәашьарқәа раахәара, рымазаара, аҭиразы рымҩаԥгара.
15 шықәса инаркны ԥсраҽнынӡа ахақәиҭра алхәыдатәра рықәҵахар алшоит рмазара рымхны.
Милиция - Sputnik Аҧсны, 1920, 07.01.2022
Аԥсны
Аԥсны ААР Гал иааныркылеит анаркотикатә матәашьар здырбалаз
Ажәабжьқәа зегьы
0