Микрофон  - Sputnik Аҧсны, 1920
Арадио

Раионк аԥсҭазаараҟынтә: Кәакәасқьыр Гал апарламент ахь алхрақәа рыҽшырзыҟарҵо атәы

Раионк аԥсҭазаараҟынтә: Кәкәасқьыр Гал апарламенттә алхрақәа рыҽшазыҟарҵо атәы
Анапаҵаҩра
НовостиTelegram
Ҩажәи жәохәтәи Галтәи алхырҭатә ҭыԥ хада акомиссиа ахантәаҩы Ахра Кәакәасқьыр арадио Sputnik аефир аҟны еиҭеиҳәеит апарламенттә алхрақәа рымҩаԥгаразы араион аҟны аҽазыҟаҵарақәа шцо.
Аԥсны Жәлар реизарахь алхрақәа мҩаԥгахоит хәажәкыра 12 азы.
"Уажәы аус здаҳуло асиаҟны алхыҩцәа рхыԥхьаӡара 1 522-а арбоуп абжьыҭара азин змоу. Аҭыԥантәи акомиссиақәа аус руеит, асиақәа Алхратә комиссиа хадахьы иҳашьҭуеит, убасҟан иаҳбоит шаҟаҩы ацлаз, ма иагхаз алхыҩцәа рхыԥхьаӡара. Ҳгәаанагарала 1500-ҩык рҟынӡа алхыҩцәа ҟалоит", - иҳәеит Кәкәасқьыр.
Аицәажәара иаҳа инарҭбааны ишәаҳар шәылшоит аудиофаил аҟны.
Ажәабжьқәа зегьы
0