Микрофон  - Sputnik Аҧсны, 1920
Арадио

Џьопуа Аԥсныҟа арахә раагаразы: ҳаспециалистцәа ибаны иааргалароуп, ҽакала знеишьа амаӡам

Џьопуа Аԥсныҟа арахә раагаразы: ҳаспециалистцәа ибаны иааргалароуп, уаҳа знеишьа амаӡам
Анапаҵаҩра
Yandex newsTelegram
Аԥсны аветеринар хада Роман Џьопуа арадио Sputnik аефир аҿы атәыла ақыҭанхамҩа аҿиара апрограмма аҳәаақәа ирҭагӡаны иаагоу арахә рчымазара азы игәаанагара дазааҭгылеит.
Ақыҭанхамҩа аҿиара апроект иҭагӡаны ахатә ферма маҷқәа змоу анхацәа ирзырхоу апрограмма аусура иалагеит. 80 хы инацны ашьамаҟа Урыстәылантәи Аԥсныҟа иаагоуп зыпроектқәа аицлабратә комиссиа иалнакааз арахә рыҭаразы. Арахә хәыда - ԥсада анхацәа ирырҭоит.Убри аан асоциалтә ҳақәа рҿы ицәырҵит аинформациа арахә шычмазаҩу ала. Аԥсны аветеринар хада Роман Џьопуа арадиоефир аҿы ашьамаҟа ирыдбалаз ачымазара ашәарҭара шацым атәы иҳәеит.
"Уи аҩыза ачымазара Аԥсны даара ирацәоуп, -аԥсҳәысҭра ҳәа изышьҭоу ауп, уи аԥхҭра ҿаасҭаӡам, аха ахәшәтәра зны-зынла имариамзаргьы ҟалап. Арахә анаарга аҭыԥ аҿы ҳаспециалистцәа ыҟан, жәабаҟа хы роуп ачымазара зыдбалаз. Ҳәарада, ас еиԥш ҟамлар акәын, аха иаазҭиуаз рыламыс уи аҩыза аҵанакит. Уажәшьҭа арахә анаарго араантә аспециалистцәа цаны, ибаны аус еиҿыркаароуп, даҽакалагьы знеишьа амаӡам", - еиҭеиҳәеит Џьопуа.
Аветеринар хада иҳәеит, ас еиԥш ачымазара аманы арахә акәац ахь иушьҭыр шыҟало атәы.
Аиҿцәажәара шәазыӡырҩыр шәылшоит арадио Sputnik Аԥсны аефир аҿы, мамзаргьы аудиофаил аҿы.
Ажәабжьқәа зегьы
0