Признание Сирией Абхазии - Sputnik Аҧсны, 1920, 28.10.2021
Аԥсны
Ажәабжьқәа Sputnik Аԥсны аҟны

Галхәыҷ ақыҭан ахатәы ҩны анбылуаз ахаҵа дҭахеит

© Sputnik Пожарный отряд
Пожарный отряд  - Sputnik Аҧсны, 1920, 16.03.2022
Анапаҵаҩра
Yandex newsTelegram
Хәажәкырамза аҽеиҩшамҭаз Аԥсны аҳауаԥхарра лаҟәит, ихьшәашәарахеит, убри аан ибылуа ахатәы ҩнқәа рхыԥхьаӡара иацлеит. Аԥсны АҶА аҟны ишырҳәо ала афымца цәаҳәақәа ахьҽеими арԥхагатә маругақәа ииашымқәа рхархәареи ирыхҟьоит амцакрақәа реиҳарак.
АҞӘА, хәажәкыра 16 – Sputnik. Ҩеихагылак змоу ахатәы ҩны анбылуаз аԥшәма далаблит, абри атәы аанацҳауеит ГАЛ ТВ.
Арыцҳара ҟалеит хәажәкыра 14 азы. Иазгәаҭоуп, абылра ахьыҟалаз аиқәырхаҩцәа аннеи аамҭазы аҩны зегьы амца иамҽханакхьан. АҶА ирылшоз зегьы шыҟарҵазгьы аҩны зегьы блит.
Иҟалаз амашәыр зыхҟьаз ҭырҵаауеит.
Пожар в  Гагре  - Sputnik Аҧсны, 1920, 15.03.2022
Аԥсны
Гагра араион аҿы ахатәы ҩны блит
Ажәабжьқәа зегьы
0