Аҩбатәи ахәҭа: Аԥсны Апарламент ахь алхрақәа шымҩаԥысыз

Анапаҵаҩра
Аԥсны имҩаԥысит Жәлар Реизарахь алхрақәа аҩбатәи ртур. Апарламент абыжьбатәи ааԥхьара адепутатцәа алырхуан 17 алхырҭатә ҭыԥ хадақәа рҟны.
Аԥсны Апарламент ахь алхрақәа аҩбатәи ртур хыркәшоуп, алхратә ҭыԥқәа аркын асааҭ 20:00 рзы. Алхрақәа заанаҵтәи алҵшәақәа рылаҳәахоит амҽыша, хәажәкыра 27 рзы, асааҭ 12:00 Аԥсны алхратә комиссиа хада апресс-центр аҟны.
Азакәан инақәыршәаны, бжьы заҵәык ала еиҳахаз акандидат даиааит ҳәа дыԥхьаӡоуп. Абжьыҭара инеираны иҟоуп ҳәа алхыҩцәа рхыԥхьаӡара иазԥҵәоу ыҟаӡам.
Жәлар Реизарахь 17 ҭыԥ рахь иқәгылан хәажәкыра 12 рзы имҩаԥгаз алхрақәа раан реиҳа абжьы зауз 34-ҩык акандидатцәа. Урҭ рахьтә ԥшьҩык-ҳәсақәоуп.
© Sputnik / Томас Тхайцук

Аԥсны Жәлар Реизарахь алхрақәа аҩбатәи ртур мҩаԥысит хәажәкыра 26 рзы.

Аԥсны Жәлар Реизарахь алхрақәа аҩбатәи ртур мҩаԥысит хәажәкыра 26 рзы. - Sputnik Аҧсны
1/11

Аԥсны Жәлар Реизарахь алхрақәа аҩбатәи ртур мҩаԥысит хәажәкыра 26 рзы.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Абжьыҭара мҩаԥысуан 17 алхырҭатә ҭыԥ хадақәа рҟны.

Абжьыҭара мҩаԥысуан 17 алхырҭатә ҭыԥ хадақәа рҟны. - Sputnik Аҧсны
2/11

Абжьыҭара мҩаԥысуан 17 алхырҭатә ҭыԥ хадақәа рҟны.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Бжьы заҵәык ала еиҳахаз акандидат даиааит ҳәа дыԥхьаӡоуп.

Бжьы заҵәык ала еиҳахаз акандидат даиааит ҳәа дыԥхьаӡоуп. - Sputnik Аҧсны
3/11

Бжьы заҵәык ала еиҳахаз акандидат даиааит ҳәа дыԥхьаӡоуп.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Абжьыҭаразы инеиуаз алхыҩцәа рхыԥхьаӡара маҷӡамызт.

Абжьыҭаразы инеиуаз алхыҩцәа рхыԥхьаӡара маҷӡамызт. - Sputnik Аҧсны
4/11

Абжьыҭаразы инеиуаз алхыҩцәа рхыԥхьаӡара маҷӡамызт.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Алхратә ҭыԥқәа рҟны асанитартә нормақәа ирықәныҟәон.

Алхратә ҭыԥқәа рҟны асанитартә нормақәа ирықәныҟәон. - Sputnik Аҧсны
5/11

Алхратә ҭыԥқәа рҟны асанитартә нормақәа ирықәныҟәон.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Гәдоуҭатәи 18-тәи алхратә ҭыԥ хадаҿы лаҵарамза 14 рзы аиҭалхрақәа мҩаԥгахоит.

Гәдоуҭатәи 18-тәи алхратә ҭыԥ хадаҿы лаҵарамза 14 рзы аиҭалхрақәа мҩаԥгахоит. - Sputnik Аҧсны
6/11

Гәдоуҭатәи 18-тәи алхратә ҭыԥ хадаҿы лаҵарамза 14 рзы аиҭалхрақәа мҩаԥгахоит.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Алхырҭатә ҭыԥқәа хылаԥшра рырҭон азинхьчаратә усбарҭақәа рхаҭарнакцәа.

Алхырҭатә ҭыԥқәа хылаԥшра рырҭон азинхьчаратә усбарҭақәа рхаҭарнакцәа. - Sputnik Аҧсны
7/11

Алхырҭатә ҭыԥқәа хылаԥшра рырҭон азинхьчаратә усбарҭақәа рхаҭарнакцәа.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Алхратә комиссиа аусзуҩы.

Алхратә комиссиа аусзуҩы. - Sputnik Аҧсны
8/11

Алхратә комиссиа аусзуҩы.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Дарбанзаалак играждантә уалԥшьа анагӡара иуалуп.

Дарбанзаалак играждантә уалԥшьа анагӡара иуалуп. - Sputnik Аҧсны
9/11

Дарбанзаалак играждантә уалԥшьа анагӡара иуалуп.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Абжьыҭара заатәи алҵшәақәа рылаҳәахоит хәажәкыра 27 асааҭ 12:00 рзы.

Абжьыҭара заатәи алҵшәақәа рылаҳәахоит хәажәкыра 27 асааҭ 12:00 рзы. - Sputnik Аҧсны
10/11

Абжьыҭара заатәи алҵшәақәа рылаҳәахоит хәажәкыра 27 асааҭ 12:00 рзы.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Алхырҭатә ҭыԥқәа рышәқәа адыркит асааҭ 20:00 рзы – иалагеит абжьқәа рыԥхьаӡара.

Алхырҭатә ҭыԥқәа рышәқәа адыркит асааҭ 20:00 рзы – иалагеит абжьқәа рыԥхьаӡара. - Sputnik Аҧсны
11/11

Алхырҭатә ҭыԥқәа рышәқәа адыркит асааҭ 20:00 рзы – иалагеит абжьқәа рыԥхьаӡара.

Ажәабжьқәа зегьы
0