Признание Сирией Абхазии - Sputnik Аҧсны, 1920, 28.10.2021
Аԥсны
Ажәабжьқәа Sputnik Аԥсны аҟны

Аҟәа ақалақь Гәлиа имҩаду аҟны амашьынақәа рныҟәара ԥкхоит ахәаша

© Foto / официальный сайт Администрации города Сухум Идут работы по асфальтированию улицы Абазинской
Идут работы по асфальтированию улицы Абазинской  - Sputnik Аҧсны, 1920, 31.03.2022
Анапаҵаҩра
Yandex newsTelegram
Аҳҭнықалақь аҟны зышьақәыргылара иаҿу амҩа хадақәа хԥа рыҟны аҩарцарҭақәа рыԥсахреи амҩа акаҭран ақәҵареи ирҿуп.
АҞӘА, хәажәкыра 31 - Sputnik. Ахәаша мшаԥы 1 азы, Аҟәа ақалақь Гәлиа имҩаду аҟны амашьынақәа рныҟәара ԥкхоит амҩаду акаҭран ахьықәырҵо инамаданы, абри атәы аанацҳауеит аҳҭнықалақь ахадара асаит.
Акаҭран ықәырҵоит Абазақәа рымҩаду инаркны аинрал Дбар ихьӡ зху амҩаду аҟынӡа.
Убри инамаданы амҩаду еихырсырҭақәа Гәлиа-Абазақәа, Гәлиа- Воронов, Гәлиа-Дбар аркхоит.
Ҩымш раԥхьа Абазақәа рымҩаҿы, Лакоба имҩа инаркны Аиааира амҩаҟынӡа, акаҭран ықәҵаны иалгеит.
Џьонуа, Гәлиа, Абазақәа рымҩа реиҭашьақәыргылара 2020 шықәсазы иалагеит. Аусурақәа рхыркәшара азԥхьагәаҭан 2021 шықәса анҵәамҭаз, аха Очамчыратәи акаҭрантә зауад аҟынтәи иааргоз аматериал алашарала аиԥҟьара иахҟьаны ахаҭабзиара лаҟәын. Убри аҟнытә раԥхьа иқәырҵаз ықәхны ҩаԥхьа акаҭран ҿыц ақәҵара иалагеит.
Ажәабжьқәа зегьы
0