Аԥсҭҳәа зыхчу Аҟәа: ҳаҳҭнықалақь анаҟә иҭанаҳәҳәеит

Анапаҵаҩра
Yandex newsTelegram
Анаҟә иблахкыгоу ԥсабаратә цәырҵроуп, уи лассы-ласс ақәымзаргьы уажәааны Аҟәа ихылалоит. Мшаԥымза 7 азы Аԥсны аҳҭнықалақь аԥсҭҳәа ахатәеит. Уи аԥхьа аҳауаԥхарра 12 градус илаҟәит.
Амш алашьцара иагаанӡа аԥшаҳәа зегьы ԥсҭҳәала ихҟьан. Ари ақалақь ауааԥсыреи асасцәеи ргәы канамыжьӡеит, еиҳагьы агәахәара рыманы аԥшаҳәахьы шьапеиҵыхра, каҳуажәра идәылҵит.
Аҳауагәаҭаҩцәа иаарыцҳауеит мшаԥы 8 азы Аԥсны иахьаҵанакуа ашәшьы хылалоит, уахынла ақәа леиӡом ҽынла аамҭа-аамҭала ақәа леиуеит, ҭыԥқәак рыҟны адыдмацәыс ҟалар алшоит, иара убас анаҟә хылоит ҳәа.
© Sputnik / Томас Тхайцук

Аԥсны аҳҭнықалақь анаҟә иҭанаҳәҳәеит.

Аԥсны аҳҭнықалақь анаҟә иҭанаҳәҳәеит. - Sputnik Аҧсны
1/10

Аԥсны аҳҭнықалақь анаҟә иҭанаҳәҳәеит.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Мшаԥы 7 асааҭ 13:00 азы Аҟәа аԥсҭҳәа хылеит.

Мшаԥы 7 асааҭ 13:00 азы Аҟәа аԥсҭҳәа хылеит. - Sputnik Аҧсны
2/10

Мшаԥы 7 асааҭ 13:00 азы Аҟәа аԥсҭҳәа хылеит.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Зегьы еицырдыруа акаҳуажәырҭа "Брехаловка" еснагь иаҭаауа амш аҽеиҭакра иагьацәымшәеит. Урҭ гәҭыхас ирымаз ашахматасра аҵыхәтәанынӡа анагара акәын.

Зегьы еицырдыруа акаҳуажәырҭа "Брехаловка" еснагь иаҭаауа амш аҽеиҭакра иагьацәымшәеит. Урҭ гәҭыхас ирымаз ашахматасра аҵыхәтәанынӡа анагара акәын. - Sputnik Аҧсны
3/10

Зегьы еицырдыруа акаҳуажәырҭа "Брехаловка" еснагь иаҭаауа амш аҽеиҭакра иагьацәымшәеит. Урҭ гәҭыхас ирымаз ашахматасра аҵыхәтәанынӡа анагара акәын.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Ақалақь ауааԥсыра аӡәырҩы аԥшаҳәахьы инеит аԥсабаратә цәырҵра аԥшӡара иахәаԥшырц.

Ақалақь ауааԥсыра аӡәырҩы аԥшаҳәахьы инеит аԥсабаратә цәырҵра аԥшӡара иахәаԥшырц. - Sputnik Аҧсны
4/10

Ақалақь ауааԥсыра аӡәырҩы аԥшаҳәахьы инеит аԥсабаратә цәырҵра аԥшӡара иахәаԥшырц.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Аҟәа илахҿыху аԥшшәы рацәа еиԥш, амш аншәшьугьы иҷыдоу ԥшӡарак аҵоуп.

Аҟәа илахҿыху аԥшшәы рацәа еиԥш, амш аншәшьугьы иҷыдоу  ԥшӡарак аҵоуп. - Sputnik Аҧсны
5/10

Аҟәа илахҿыху аԥшшәы рацәа еиԥш, амш аншәшьугьы иҷыдоу ԥшӡарак аҵоуп.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Аҳауагәаҭаҩцәа ишаарыцҳауа ала ахәаша мшаԥы 8 азы анаҟә хылар алшоит.

Аҳауагәаҭаҩцәа ишаарыцҳауа ала ахәаша мшаԥы 8 азы анаҟә хылар алшоит. - Sputnik Аҧсны
6/10

Аҳауагәаҭаҩцәа ишаарыцҳауа ала ахәаша мшаԥы 8 азы анаҟә хылар алшоит.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Аҟәа лассы-ласс иумбо ари аҩыза аԥсабара ацәырҵра аҳҭнықалақь асасцәагь гәахәарыла ирыдыркылеит.

Аҟәа лассы-ласс иумбо ари аҩыза аԥсабара ацәырҵра аҳҭнықалақь асасцәагь гәахәарыла ирыдыркылеит. - Sputnik Аҧсны
7/10

Аҟәа лассы-ласс иумбо ари аҩыза аԥсабара ацәырҵра аҳҭнықалақь асасцәагь гәахәарыла ирыдыркылеит.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Аҟәа аҳауаԥхарра 12 градус илаҟәуп.

Аҟәа аҳауаԥхарра 12 градус илаҟәуп. - Sputnik Аҧсны
8/10

Аҟәа аҳауаԥхарра 12 градус илаҟәуп.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Анаҟә иахҟьаны ахара акы убом.

Анаҟә иахҟьаны ахара акы убом. - Sputnik Аҧсны
9/10

Анаҟә иахҟьаны ахара акы убом.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Аҟәа анаҟә хын илашьцаанӡа.

Аҟәа анаҟә хын илашьцаанӡа. - Sputnik Аҧсны
10/10

Аҟәа анаҟә хын илашьцаанӡа.

Ажәабжьқәа зегьы
0