Признание Сирией Абхазии - Sputnik Аҧсны, 1920, 28.10.2021
Аԥсны
Ажәабжьқәа Sputnik Аԥсны аҟны

Мшаԥы 11 рзы Аҟәа амҩақәак рҟны амашьынақәа рныҟәара аанкылахоит

© Sputnik / Томас ТхайцукУкладка дорожного полотна
Укладка дорожного полотна - Sputnik Аҧсны, 1920, 10.04.2022
Анапаҵаҩра
Yandex newsTelegram
Аҟәа амҩадуқәа хԥа - Џьонуа, Гәлиа, Абазақәа - реиҭашьақәыргылара иалагеит 2020 шықәса рзы, аха асфальти абетони реиларҭәа ахаҭабзиара ахьыцәгьаз иахҟьаны акаҭран ҿыц ақәҵара рықәшәеит.
АҞӘА, мшаԥы 10 - Sputnik. Ашәахьа, мшаԥы 11 рзы асааҭ 9:00 инаркны Гәлиа имҩаҿы амашьынақәа рныҟәара ааныркылоит, абри атәы аанацҳауеит аҳҭнықалақь ахадара апресс-маҵзура.
Амҩа аркхоит Сахаров имҩа инаркны Дбар имҩаҟынӡа, Гәлиеи Абазақәеи рымҩақәа реихысырҭеи Гәлиеи Воронови рымҩақәа реихысырҭеи налаҵаны.
Иара убас аҳҭнықалақь ахадара адырра ҟанаҵоит Абазақәа рымҩаҟны атроллеибусқәа рныҟәарагьы шаанкылахо.
Аԥкрақәа зыхҟьаз Гәлиа имҩаду аҿы акаҭран аҩбатәи аҽыҭ ақәҵара иахьалаго ауп. Аҳҭнықалақь амҩақәа рышьҭаҵара иалагеит 2020 шықәса рзы. Ргәы иҭоуп ақәаршыҩцарҭақәа рыԥсахра, ацәхыԥқәа раҭара, акаҭран ҿыц ашьҭаҵара.
Ажәабжьқәа зегьы
0