Абзазаратәи аргыларатәи црыҵқәа: Кациқыҭ агәамсамкаԥсарҭа аргылара шцо

Анапаҵаҩра
НовостиTelegram
2021 шықәса абҵарамза аахыс Гәылрыԥшь араион Кациқыҭ агәамсамеизакырҭатә дәы аргылара иаҿуп.
Ажра аҵакыра 2,4 гектар иҟоуп. Ари аҵакыраҿы иргылахоит 12 еилыхратә цәаҳәа. Аусадулара зылшо агәамсам алырхуеит, ажра иҭарыжьуеит абзазаратәи аргыларатәи гәамсам. Агәамеизакырҭа аргылара хыркәшахоит 2022 шықәса ԥхынҷкәынмзазы.
Ажәабжьқәа зегьы
0