Ажь бааԥс аҩы бзиа алхтәуп: амилаҭтә ҩқәа реиндаҭлара шымҩаԥысуа

Анапаҵаҩра
Yandex newsTelegram
Аԥсуа ҩқәа амилаҭтә еиндаҭлара аҳәаақәа ирҭагӡаны аилахәыра "Аԥсны аҩқәеи аӡқәеи" ахатәы ааглыхыҩцәа раалыҵ алабораториатә ҭҵаара нападыркит.
Аԥсны имҩаԥысуеит амилаҭтә ҩқәа реиндаҭлара Хымшы ирылагӡаны аҟазауаа аҭыԥантәи аҩыҟаҵаҩцәа раалыҵ агьама рбоит. Аханатә Аԥсны ахы-аҵыхәа иалкаан 100 хкык аҩы. Аицлабра иаиааиз рыхьӡ ҳәахоит АУҬ "Гәыма" мшаԥы 28 рзы. Ауснагӡатә иалагоит асааҭ 16:00 рзы.
Ажәабжьқәа зегьы
0