Ақәра ду змоу: аангыларҭа "Жәандәрыԥшь" аҭоурых

Анапаҵаҩра
Yandex newsTelegram
Аангыларҭа "Жәандәрыԥшь" аартын Аџьынџьтәылатә еибашьра анцоз 1944 шықәсазы. Ари аангыларҭа ақәра змоу рахь иаҵанакуеит.
Аангыларҭа "Жәандәрыԥшь" Гәдоуҭа араион аҟны иҟоуп. Ҭеиҭыԥшла ахыбра Аԥсны иҟоу авкозалқәа иреиԥшӡам, урҭ реиҳарак сталинтәи ампир астильла иргылоуп.
Аангыларҭа "Жәандәрыԥшь" мҿыла ихырҟьоуп. Аанҿасырҭа акыр шықәса ишгәыгәҭыжьугьы иахьанӡа абаркьылкаламқәа реиҳарак еиқәханы иҟоуп.
Иахьазы аангыларҭа "Жәандәрыԥшь" апассаџьырцәа аднакылаӡом. Адәыӷбақәа ргәаҭараз иаанҿасуеит ауп.
© Sputnik / Томас Тхайцук

Аихамҩатә аангыларҭа "Жәандәрыԥшь" – Аԥсны иҟоу иҭҵаам аихамҩақәа ирхыԥхьаӡалоуп.

Аихамҩатә аангыларҭа "Жәандәрыԥшь" – Аԥсны иҟоу иҭҵаам аихамҩақәа ирхыԥхьаӡалоуп. - Sputnik Аҧсны
1/13

Аихамҩатә аангыларҭа "Жәандәрыԥшь" – Аԥсны иҟоу иҭҵаам аихамҩақәа ирхыԥхьаӡалоуп.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Аԥсны иҟоу аихамҩатә аангыларҭақәа рҟынтәи зегь реиҳа ақәра змоу рахь иаҵанакуеит.

Аԥсны иҟоу аихамҩатә аангыларҭақәа рҟынтәи зегь реиҳа ақәра змоу рахь иаҵанакуеит. - Sputnik Аҧсны
2/13

Аԥсны иҟоу аихамҩатә аангыларҭақәа рҟынтәи зегь реиҳа ақәра змоу рахь иаҵанакуеит.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Иаартын 1944 шықәсазы.

Иаартын 1944 шықәсазы. - Sputnik Аҧсны
3/13

Иаартын 1944 шықәсазы.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Аханатә иара иахьӡын иахьатәи ахьӡ "Жәандәрыԥшь".

Аханатә иара иахьӡын иахьатәи ахьӡ "Жәандәрыԥшь". - Sputnik Аҧсны
4/13

Аханатә иара иахьӡын иахьатәи ахьӡ "Жәандәрыԥшь".

© Sputnik / Томас Тхайцук

1951 шықәсазы аанҿасырҭа ахьӡ ԥсахын "Шавцкалу" ҳәа.

1951 шықәсазы аанҿасырҭа ахьӡ ԥсахын "Шавцкалу" ҳәа. - Sputnik Аҧсны
5/13

1951 шықәсазы аанҿасырҭа ахьӡ ԥсахын "Шавцкалу" ҳәа.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Аамҭақәа рышьҭахь аангыларҭа "Мҷышьҭа" ахьӡырҵеит, ааигәа ииасуаз аӡиас иахьырԥшны.

Аамҭақәа рышьҭахь аангыларҭа "Мҷышьҭа" ахьӡырҵеит, ааигәа ииасуаз аӡиас иахьырԥшны. - Sputnik Аҧсны
6/13

Аамҭақәа рышьҭахь аангыларҭа "Мҷышьҭа" ахьӡырҵеит, ааигәа ииасуаз аӡиас иахьырԥшны.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Асовет Еидгыла анеилаҳа ашьҭахь аԥхьатәи ахьӡ азырхынҳәын.

Асовет Еидгыла анеилаҳа ашьҭахь аԥхьатәи ахьӡ азырхынҳәын. - Sputnik Аҧсны
7/13

Асовет Еидгыла анеилаҳа ашьҭахь аԥхьатәи ахьӡ азырхынҳәын.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Аихамҩатә аангыларҭа ахыбра хәыҷуп, еихагылак ауп иҟоу.

Аихамҩатә аангыларҭа ахыбра хәыҷуп, еихагылак ауп иҟоу. - Sputnik Аҧсны
8/13

Аихамҩатә аангыларҭа ахыбра хәыҷуп, еихагылак ауп иҟоу.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Ҭеиҭыԥшла егьырҭ авокзалқәа иреиԥшӡам.

Ҭеиҭыԥшла егьырҭ авокзалқәа иреиԥшӡам. - Sputnik Аҧсны
9/13

Ҭеиҭыԥшла егьырҭ авокзалқәа иреиԥшӡам.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Мҿыла ихыркәуп.

Мҿыла ихыркәуп. - Sputnik Аҧсны
10/13

Мҿыла ихыркәуп.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Аанҿасырҭа акыр шықәса ишгәыгәҭыжьугьы иахьанӡа абаркьылкаламқәа реиҳарак еиқәханы иҟоуп.

Аанҿасырҭа акыр шықәса ишгәыгәҭыжьугьы иахьанӡа абаркьылкаламқәа реиҳарак еиқәханы иҟоуп. - Sputnik Аҧсны
11/13

Аанҿасырҭа акыр шықәса ишгәыгәҭыжьугьы иахьанӡа абаркьылкаламқәа реиҳарак еиқәханы иҟоуп.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Аангыларҭа аус ауӡом, араҟа, адәыӷбақәа ргәаҭараз иаанҿасуеит ауп.

Аангыларҭа аус ауӡом, араҟа, адәыӷбақәа ргәаҭараз иаанҿасуеит ауп. - Sputnik Аҧсны
12/13

Аангыларҭа аус ауӡом, араҟа, адәыӷбақәа ргәаҭараз иаанҿасуеит ауп.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Иахьазы аангыларҭа "Жәандәрыԥшь" апассаџьырцәа аднакылаӡом.

Иахьазы аангыларҭа "Жәандәрыԥшь" апассаџьырцәа аднакылаӡом. - Sputnik Аҧсны
13/13

Иахьазы аангыларҭа "Жәандәрыԥшь" апассаџьырцәа аднакылаӡом.

Ажәабжьқәа зегьы
0