Признание Сирией Абхазии - Sputnik Аҧсны, 1920, 28.10.2021
Аԥсны
Ажәабжьқәа Sputnik Аԥсны аҟны

Амҳаџьырқәа ргәалашәара иазкны Аҟәа ашьамаҟа адыркит, амца ду еиқәырҵеит

© Sputnik / Томас Тхайцук В память о жертвах Кавказской войны в Сухуме зажгли поминальную свечу и костер
В память о жертвах Кавказской войны в Сухуме зажгли поминальную свечу и костер - Sputnik Аҧсны, 1920, 21.05.2022
Анапаҵаҩра
Yandex newsTelegram
1864 шықәса, лаҵара 21 – Кавказтәи аибашьра анеилгаз амш ҳәа иԥхьаӡоуп. Ари аибашьра иахҟьаны зықьҩыла аԥсуаа рҭоурыхтә ԥсадгьыл ааныжьны атәым жәҩан аҵаҟахь имцар ада ԥсыхәа рымамкәа иҟалеит.
АҞӘА, лаҵара 21 – Sputnik, Бадраҟ Аҩӡба. Кавказтәи аибашьра иалаӡызи амҳаџьырра иагази ргәалашәара акамыршәразы Аҟәа Амҳаџьырқәа рбаҟа аҿаԥхьа агәалашәаратә усмҩаԥгатәқәа мҩаԥган.
Мчыла зыԥсадгьыл Аԥсны иахцаз ҳажәлар рхаҭарнакцәа ргәаладыршәарц ара еизеит ауааԥсыра рацәаны, урҭ рыбжьара иҟоуп арепатриантцәа, зџьынџь дгьыл ахь ихынҳәыз ҳашьцәа.
Ашәҭқәа абаҟа аҿаԥхьа ианышьҭарҵаз ашьҭахь, есышықәса традициас иҟалаз агәалашәара иадырганы ацәашь ду - ашьамаҟа адыркит, еиқәырҵеит амца ду.
© Sputnik / Томас Тхайцук

Амҳаџьырқәа ргәалашәара иазкны Аҟәа ашьамаҟа адыркит, амца ду еиқәырҵеит

Амҳаџьырқәа ргәалашәара иазкны Аҟәа ашьамаҟа адыркит, амца ду еиқәырҵеит - Sputnik Аҧсны
1/9

Амҳаџьырқәа ргәалашәара иазкны Аҟәа ашьамаҟа адыркит, амца ду еиқәырҵеит

© Sputnik / Томас Тхайцук

Амҳаџьырқәа ргәалашәара иазкны Аҟәа ашьамаҟа адыркит, амца ду еиқәырҵеит

Амҳаџьырқәа ргәалашәара иазкны Аҟәа ашьамаҟа адыркит, амца ду еиқәырҵеит - Sputnik Аҧсны
2/9

Амҳаџьырқәа ргәалашәара иазкны Аҟәа ашьамаҟа адыркит, амца ду еиқәырҵеит

© Sputnik / Томас Тхайцук

Амҳаџьырқәа ргәалашәара иазкны Аҟәа ашьамаҟа адыркит, амца ду еиқәырҵеит

Амҳаџьырқәа ргәалашәара иазкны Аҟәа ашьамаҟа адыркит, амца ду еиқәырҵеит - Sputnik Аҧсны
3/9

Амҳаџьырқәа ргәалашәара иазкны Аҟәа ашьамаҟа адыркит, амца ду еиқәырҵеит

© Sputnik / Томас Тхайцук

Амҳаџьырқәа ргәалашәара иазкны Аҟәа ашьамаҟа адыркит, амца ду еиқәырҵеит

Амҳаџьырқәа ргәалашәара иазкны Аҟәа ашьамаҟа адыркит, амца ду еиқәырҵеит - Sputnik Аҧсны
4/9

Амҳаџьырқәа ргәалашәара иазкны Аҟәа ашьамаҟа адыркит, амца ду еиқәырҵеит

© Sputnik / Томас Тхайцук

Амҳаџьырқәа ргәалашәара иазкны Аҟәа ашьамаҟа адыркит, амца ду еиқәырҵеит

Амҳаџьырқәа ргәалашәара иазкны Аҟәа ашьамаҟа адыркит, амца ду еиқәырҵеит - Sputnik Аҧсны
5/9

Амҳаџьырқәа ргәалашәара иазкны Аҟәа ашьамаҟа адыркит, амца ду еиқәырҵеит

© Sputnik / Томас Тхайцук

Амҳаџьырқәа ргәалашәара иазкны Аҟәа ашьамаҟа адыркит, амца ду еиқәырҵеит

Амҳаџьырқәа ргәалашәара иазкны Аҟәа ашьамаҟа адыркит, амца ду еиқәырҵеит - Sputnik Аҧсны
6/9

Амҳаџьырқәа ргәалашәара иазкны Аҟәа ашьамаҟа адыркит, амца ду еиқәырҵеит

© Sputnik / Томас Тхайцук

Амҳаџьырқәа ргәалашәара иазкны Аҟәа ашьамаҟа адыркит, амца ду еиқәырҵеит

Амҳаџьырқәа ргәалашәара иазкны Аҟәа ашьамаҟа адыркит, амца ду еиқәырҵеит - Sputnik Аҧсны
7/9

Амҳаџьырқәа ргәалашәара иазкны Аҟәа ашьамаҟа адыркит, амца ду еиқәырҵеит

© Sputnik / Томас Тхайцук

Амҳаџьырқәа ргәалашәара иазкны Аҟәа ашьамаҟа адыркит, амца ду еиқәырҵеит, ашәҭқәа амшын ихырҵеит

Амҳаџьырқәа ргәалашәара иазкны Аҟәа ашьамаҟа адыркит, амца ду еиқәырҵеит, ашәҭқәа амшын ихырҵеит - Sputnik Аҧсны
8/9

Амҳаџьырқәа ргәалашәара иазкны Аҟәа ашьамаҟа адыркит, амца ду еиқәырҵеит, ашәҭқәа амшын ихырҵеит

© Sputnik / Томас Тхайцук

Амҳаџьырқәа ргәалашәара иазкны Аҟәа ашьамаҟа адыркит, амца ду еиқәырҵеит, ашәҭқәа амшын ихырҵеит

Амҳаџьырқәа ргәалашәара иазкны Аҟәа ашьамаҟа адыркит, амца ду еиқәырҵеит, ашәҭқәа амшын ихырҵеит - Sputnik Аҧсны
9/9

Амҳаџьырқәа ргәалашәара иазкны Аҟәа ашьамаҟа адыркит, амца ду еиқәырҵеит, ашәҭқәа амшын ихырҵеит

1/9

Амҳаџьырқәа ргәалашәара иазкны Аҟәа ашьамаҟа адыркит, амца ду еиқәырҵеит

2/9

Амҳаџьырқәа ргәалашәара иазкны Аҟәа ашьамаҟа адыркит, амца ду еиқәырҵеит

3/9

Амҳаџьырқәа ргәалашәара иазкны Аҟәа ашьамаҟа адыркит, амца ду еиқәырҵеит

4/9

Амҳаџьырқәа ргәалашәара иазкны Аҟәа ашьамаҟа адыркит, амца ду еиқәырҵеит

5/9

Амҳаџьырқәа ргәалашәара иазкны Аҟәа ашьамаҟа адыркит, амца ду еиқәырҵеит

6/9

Амҳаџьырқәа ргәалашәара иазкны Аҟәа ашьамаҟа адыркит, амца ду еиқәырҵеит

7/9

Амҳаџьырқәа ргәалашәара иазкны Аҟәа ашьамаҟа адыркит, амца ду еиқәырҵеит

8/9

Амҳаџьырқәа ргәалашәара иазкны Аҟәа ашьамаҟа адыркит, амца ду еиқәырҵеит, ашәҭқәа амшын ихырҵеит

9/9

Амҳаџьырқәа ргәалашәара иазкны Аҟәа ашьамаҟа адыркит, амца ду еиқәырҵеит, ашәҭқәа амшын ихырҵеит

Аҵыхәтәаны аусмҩаԥгатә алахәылацәа амҳаџьырцәа ргәалашәаразы ашәҭшьыҵәрақәа амшын ихырҵеит.
1864 шықәса, лаҵара 21 – Кавказтәи аибашьра анеилгаз амш ҳәа иԥхьаӡоуп. Ари аибашьра иахҟьаны зықьҩыла аԥсуаа рҭоурыхтә ԥсадгьыл ааныжьны атәым жәҩан аҵаҟахь имцар ада ԥсыхәа рымамкәа иҟалеит. Дара аҭырқәа ӷбақәа ирықәыртәаны амшын иӡхырҵеит, аӡәырҩы уи амҩа цәгьа рзырхымгеит, наӡаӡа Амшын еиқәа аҵа инхеит.
Экспозиция работ скульптора и художника Амирана Адлейба - Sputnik Аҧсны, 1920, 21.05.2022
Аԥсны
Угәы ҭызшьаауа атема: акультуратә хәышҭаара "Гәыма" аҿы ҩымштәи ацәыргақәҵа аадыртит
Ажәабжьқәа зегьы
0