Микрофон  - Sputnik Аҧсны, 1920
Арадио

Ҳазлацәажәаша ҳамоуп: Ахсалԥҳа Аԥсны аԥсабара ауаа рҟынтәи иаиуа ааха атәы

Ҳазлацәажәаша ҳамоуп: Ахсалԥҳа Аԥсны аԥсабара ауаа рҟынтәи иаиуа ааха атәы
Анапаҵаҩра
Yandex newsTelegram
Иааҳакәыршаны иҟоу аԥсабара ахьчара Адунеизегьтәи амш аҽны Аԥсны аекологиатә институт аҭҵаарадырратә узуҩ Асида Ахсалԥҳа арадио Sputnik аефир аҟны далацәажәеит ари азҵаараҟны Аԥсны аҭагылазаашьа зеиԥшроу.
Иахьа 50 шықәса ҵит аԥсабара ахьчара Адунеизегьтәи амш ҳәа арыцхә алкаан иазгәарҭоижьҭеи. Ҳазхәыцып абри ашәышықәсбжа аҩнуҵҟа шаҟа аԥсҭазаара аҽаԥсаххьоу, ауаҩы аԥсабара ааха злаиҭо аԥсҭазаараҿы ихы иаирхәо амаҭәарқәа, шаҟа атехникатә уҳәа амаругақәа цәырҵхьоу. Убри аан, ауаҩы уамак дазхәыцуам иааикәыршаны иҟоу аԥсабара ахьчара шаҭаху, мамзаргьы игәалашәаӡом, ма изызҳауа абиԥара аԥсабара ишеиҷаҳатәу рзеиҭарҳәаӡом, аҿырԥшы бзиақәа ддырбом. Убарҭқәа ирыхҟьоит анаҩс аҳауа, аԥсабараҟны иҽеимкәа ицәырҵуа аиҭакра дуқәа. Изеиԥшраҵәҟьои иахьа ҳаԥсабара аҭагылазаашьа, иарбан шәарҭарақәоу уи ианыԥшуа. Аԥсны аекологиатә институт аҭҵаарадырратә усзуҩ, афизика-математикатә ҭҵаарадыррақәа ркандидат Асида Ахсалԥҳа абарҭақәа дрылацәажәеит арадио Sputnik аефир аҟны.
Ажәабжьқәа зегьы
0