Шәача автомашьынақәа ҩба ауаа шырҭатәаз амшын иагеит

© Sputnik / Екатерина Лызлова / Афотобанк ахь аиасраШторм в Сочи
Шторм в Сочи - Sputnik Аҧсны, 1920, 24.06.2022
Анапаҵаҩра
Yandex newsTelegram
Ақәаршыҩқәа ирыхҟьаны аӡиас Чамытахәаџьа хыҵит.
АҞӘА, рашәара 24 - Sputnik. Краснодартәи атәылаҿацә аиланхарҭа Зубова Шьель иахьаҵанакуаз автомашьынақәа ҩба апассаџьырцәа шырҭатәаз аӡхыҵра иаманы амшын ахь иагеит ҳәа аанацҳауеит Урыстәыла АҶА Краснодартәи атәылаҿацә аҿтәи аусбарҭа апресс-маҵзура.

Иҟоу аинформациала, амашьынақәа рҿы ааҩык рҟынӡа ҭатәазар алшоит. Аӡәы деиқәырхоуп, аӡәы дыԥсны дырбеит. Иаанхаз фҩык рыԥшаара иаҿуп.

Амшцәгьа Шәача аиланхарҭақәа жәпакы ааха рнаҭеит. Жәабала аҩнқәа, ашколқәа аӡы рыҵалеит, иԥыҵәҵәеит афымцатә ҳақәа.
Уи адагьы афедералтә мҩа А-147 Џьубга – Аԥсны аҳәаа иахьаҵанакуа аӡымытҟьар леит, аҵлақәа каҳаит. Уажәазы амашәыр ахҟьаԥҟьақәа рҭыԥ иқәҵоуп.
Шәача иахьаҵанакуа макьана аҽыкәабаразы аплиажқәа аркуп.
Ажәабжьқәа зегьы
0