Признание Сирией Абхазии - Sputnik Аҧсны, 1920, 28.10.2021
Аԥсны
Ажәабжьқәа Sputnik Аԥсны аҟны

Аҿара аамҭа: аԥснытәи аушьҭымҭацәа рыхәылԥазқәа

Анапаҵаҩра
Yandex newsTelegram
Sputnik Аԥсны афотоҭыхымҭақәа рҟны сынтәатәи аушьҭымҭацәа – убла хнакыртә зыҽзырԥшӡаз аҭыԥҳацәеи гьама ҳаракыла еилаҳәоу арԥарцәеи.
Сынтәа Аԥсны абжьаратә школқәа ирылгеит 1846-ҩык, урҭ рахьтә 12-ҩык аҵара бзиаӡазы амедалқәа ирыԥсахеит.
Аушьҭымҭацәа аԥышәарақәа анарҭалак ашьҭахь аҵараиурҭақәа ирҭалаанӡа ахәылԥазқәа мҩаԥыргоит. Ахәыҷқәеи аҭаацәеи ари аныҳәа рҽазыҟарҵоит, рышәҵатәы заа иаҿарҵоит. Уи аҽны аҽырԥшӡарҭақәа зегьы ҭәуп, аҭыԥҳацәа лымкаала иацклаԥшуеит рыхцәыҟаҵашьеи рхарҿыхиареи, ақьафурҭақәа рҿы агәырӷьареишәақәа рыздырхиоит, уа икәашоит, ишәаҳәоит, ашьыжьтәи амра раԥхьатәи ашәахәақәа амшын аҟәараҿы иаԥылоит.
Аушьҭымҭацәа ашкол изалгаз зыршаҳаҭуа рызшьақәа рнапаҿы иддыркуеит, уи ашьҭахь Амҳаџьырқәа рыԥшаҳәаҿы рфотоқәа ҭырхуеит.
Sputnik афотолентаҿы сынтәатәи аушьҭымҭацәа аӡәырҩы.
© Sputnik / Томас Тхайцук

Сынтәа Аԥсны абжьаратә школқәа ирылгеит 1846-ҩык, урҭ рахьтә 12-ҩык амедалқәа ирыԥсахеит.

Сынтәа Аԥсны абжьаратә школқәа ирылгеит 1846-ҩык, урҭ рахьтә 12-ҩык амедалқәа ирыԥсахеит. - Sputnik Аҧсны
1/22

Сынтәа Аԥсны абжьаратә школқәа ирылгеит 1846-ҩык, урҭ рахьтә 12-ҩык амедалқәа ирыԥсахеит.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Аҵкы шкәакәа сынтәагьы азҿлымҳара ду амоуп. Уи аԥшшәыла иӡахыз рацәан.

Аҵкы шкәакәа сынтәагьы азҿлымҳара ду амоуп. Уи аԥшшәыла иӡахыз рацәан. - Sputnik Аҧсны
2/22

Аҵкы шкәакәа сынтәагьы азҿлымҳара ду амоуп. Уи аԥшшәыла иӡахыз рацәан.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Ахәыҷқәеи аҭаацәеи ари аныҳәа рҽазыҟарҵоит, рышәҵатәы заа иаҿарҵоит.

Ахәыҷқәеи аҭаацәеи ари аныҳәа рҽазыҟарҵоит, рышәҵатәы заа иаҿарҵоит. - Sputnik Аҧсны
3/22

Ахәыҷқәеи аҭаацәеи ари аныҳәа рҽазыҟарҵоит, рышәҵатәы заа иаҿарҵоит.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Имыцхәымкәа, гьамала еилаҳәан аҭыԥҳацәа аӡәырҩы.

Имыцхәымкәа, гьамала еилаҳәан аҭыԥҳацәа аӡәырҩы. - Sputnik Аҧсны
4/22

Имыцхәымкәа, гьамала еилаҳәан аҭыԥҳацәа аӡәырҩы.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Арԥарцәа еиқәтәеиқәгыла.

Арԥарцәа еиқәтәеиқәгыла. - Sputnik Аҧсны
5/22

Арԥарцәа еиқәтәеиқәгыла.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Шьоукы-шьоук аҭыԥҳацәа аԥарԥалыкьқәа иреиԥшын.

Шьоукы-шьоук аҭыԥҳацәа аԥарԥалыкьқәа иреиԥшын. - Sputnik Аҧсны
6/22

Шьоукы-шьоук аҭыԥҳацәа аԥарԥалыкьқәа иреиԥшын.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Ахәылԥазқәа рыҽны аҽырԥшӡарҭақәа зегьы ҭәуп.

Ахәылԥазқәа рыҽны аҽырԥшӡарҭақәа зегьы ҭәуп. - Sputnik Аҧсны
7/22

Ахәылԥазқәа рыҽны аҽырԥшӡарҭақәа зегьы ҭәуп.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Уи аҽны аушьҭымҭацәа ашкол изалгаз зыршаҳаҭуа раттестатқәа рнапаҿы иддыркуеит

Уи аҽны аушьҭымҭацәа ашкол изалгаз зыршаҳаҭуа раттестатқәа рнапаҿы иддыркуеит - Sputnik Аҧсны
8/22

Уи аҽны аушьҭымҭацәа ашкол изалгаз зыршаҳаҭуа раттестатқәа рнапаҿы иддыркуеит

© Sputnik / Томас Тхайцук

Ҩыџьа аиаҳәшьцәа ашкол еицалгеит, рышәҵатәгьы еиԥшын, уи уамакала агәыхыҭхыҭра аҵоуп.

Ҩыџьа аиаҳәшьцәа ашкол еицалгеит, рышәҵатәгьы еиԥшын, уи уамакала агәыхыҭхыҭра аҵоуп. - Sputnik Аҧсны
9/22

Ҩыџьа аиаҳәшьцәа ашкол еицалгеит, рышәҵатәгьы еиԥшын, уи уамакала агәыхыҭхыҭра аҵоуп.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Аҭыԥҳацәа аӡә лаҵкыс аӡә деиӷьын.

Аҭыԥҳацәа аӡә лаҵкыс аӡә деиӷьын. - Sputnik Аҧсны
10/22

Аҭыԥҳацәа аӡә лаҵкыс аӡә деиӷьын.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Уназхәаԥшлакгьы, зегь ҭеиҭыԥшла еинаалан.

Уназхәаԥшлакгьы, зегь ҭеиҭыԥшла еинаалан. - Sputnik Аҧсны
11/22

Уназхәаԥшлакгьы, зегь ҭеиҭыԥшла еинаалан.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Арԥарцәагьы рышәҵатәы иацклаԥшуеит аӡӷабцәа ирыҵамхакәан.

Арԥарцәагьы рышәҵатәы иацклаԥшуеит аӡӷабцәа ирыҵамхакәан. - Sputnik Аҧсны
12/22

Арԥарцәагьы рышәҵатәы иацклаԥшуеит аӡӷабцәа ирыҵамхакәан.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Афотоҭыхыҩцәа уи аҽны рус рацәан, иахьынаԥшааԥшлак аԥшӡарамзар.

Афотоҭыхыҩцәа уи аҽны рус рацәан, иахьынаԥшааԥшлак аԥшӡарамзар. - Sputnik Аҧсны
13/22

Афотоҭыхыҩцәа уи аҽны рус рацәан, иахьынаԥшааԥшлак аԥшӡарамзар.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Аҭыԥҳацәа Аԥсуа драматә театр аҿаԥхьа рызхара рфотосахьақәа ҭырхит.

Аҭыԥҳацәа Аԥсуа драматә театр аҿаԥхьа рызхара рфотосахьақәа ҭырхит. - Sputnik Аҧсны
14/22

Аҭыԥҳацәа Аԥсуа драматә театр аҿаԥхьа рызхара рфотосахьақәа ҭырхит.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Дарбанзаалак аушьҭымҭа ҽаӡәы диеиԥшымызт.

Дарбанзаалак аушьҭымҭа ҽаӡәы диеиԥшымызт. - Sputnik Аҧсны
15/22

Дарбанзаалак аушьҭымҭа ҽаӡәы диеиԥшымызт.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Арԥарцәа иршәыз акостиумқәа ак аҵкьыс ак еиӷьын.

Арԥарцәа иршәыз акостиумқәа ак аҵкьыс ак еиӷьын. - Sputnik Аҧсны
16/22

Арԥарцәа иршәыз акостиумқәа ак аҵкьыс ак еиӷьын.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Иреиӷьӡоу афото азы иаҭаху акоуп - ухы-уҿы еихаччо уҟазар.

Иреиӷьӡоу афото азы иаҭаху акоуп - ухы-уҿы еихаччо уҟазар. - Sputnik Аҧсны
17/22

Иреиӷьӡоу афото азы иаҭаху акоуп - ухы-уҿы еихаччо уҟазар.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Аушьҭымҭацәа ашьыжьтәи амра раԥхьатәи ашәахәақәа амшын аҟәараҿы иаԥылоит.

Аушьҭымҭацәа ашьыжьтәи амра раԥхьатәи ашәахәақәа амшын аҟәараҿы иаԥылоит. - Sputnik Аҧсны
18/22

Аушьҭымҭацәа ашьыжьтәи амра раԥхьатәи ашәахәақәа амшын аҟәараҿы иаԥылоит.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Аԥсҭазаара ду ахь ашьаҿа ҟарҵоит, уи аилкаара змоу ргәалаҟазаара ианыԥшуеит.

Аԥсҭазаара ду ахь ашьаҿа ҟарҵоит, уи аилкаара змоу ргәалаҟазаара ианыԥшуеит. - Sputnik Аҧсны
19/22

Аԥсҭазаара ду ахь ашьаҿа ҟарҵоит, уи аилкаара змоу ргәалаҟазаара ианыԥшуеит.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Амилаҭтә елементқәа змаз аҵкқәа зшәызгьы ыҟан.

Амилаҭтә елементқәа змаз аҵкқәа зшәызгьы ыҟан. - Sputnik Аҧсны
20/22

Амилаҭтә елементқәа змаз аҵкқәа зшәызгьы ыҟан.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Ари аҭыԥҳа лышәҵатәы ажәҩангәыԥшшәи ашкәакәеи еинрааланы иазлырхиеит.

Ари аҭыԥҳа лышәҵатәы ажәҩангәыԥшшәи ашкәакәеи еинрааланы иазлырхиеит. - Sputnik Аҧсны
21/22

Ари аҭыԥҳа лышәҵатәы ажәҩангәыԥшшәи ашкәакәеи еинрааланы иазлырхиеит.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Аушьҭымҭацәа аҳҭынақалақь аԥшаҳәаҿы амаҭәа лыԥшаахқәа рышәҵаны инеиааиуан.

Аушьҭымҭацәа аҳҭынақалақь аԥшаҳәаҿы амаҭәа лыԥшаахқәа рышәҵаны инеиааиуан. - Sputnik Аҧсны
22/22

Аушьҭымҭацәа аҳҭынақалақь аԥшаҳәаҿы амаҭәа лыԥшаахқәа рышәҵаны инеиааиуан.

Ажәабжьқәа зегьы
0