Признание Сирией Абхазии - Sputnik Аҧсны, 1920, 28.10.2021
Аԥсны
Ажәабжьқәа Sputnik Аԥсны аҟны

Ԥхынгәы 15 раахыс Аԥсны 23-ҩык акоронавирус шрымаз шьақәырӷәӷәан

© Sputnik / Леон Адлейба Сдача анализов
Сдача анализов  - Sputnik Аҧсны, 1920, 19.07.2022
Анапаҵаҩра
Yandex newsTelegram
Ԥхынгәы алагамҭаз Аԥсны аҵакыраҿы 13-ҩык акоронавирус шрымаз шьақәырӷәӷәан.
АҞӘА, ԥхынгәы 19 – Sputnik. Ԥхынгәы 15 - 19 рыҩнуҵҟа аҿкы зыдбалоу 23-ҩык ашәҟәы иҭагалоуп, ааҩык Гәдоуҭатәи ахәшәтәырҭаҿы рҽырхәышәтәуеит, абри атәы аанацҳауеит Агәабзиарахьчара аминистрра.
Акоронавирус зыдбалоу 15-ҩык аҟәатәиқәоуп, 6-ҩык гәдоуҭатәиқәоуп, ҩыџьа очамчыратәиқәоуп.
Ареспубликатә асанитар ҳақьым хада Лиудмила Скорик лажәақәа рыла, аҭагылазаашьа хылаԥшра амоуп.
"Аҭаацәарақәа рҿы ачымазара аарԥшын, аха уажәы зегь ахылаԥшра рымоуп", - лҳәеит лара.
Амедусзуҩ лажәақәа рыла зҽеиҭазкуа аштаммқәа аӡәгьы идбалам, аиҳараҩык ирыхьуа "омикрон" ауп. Скорик ауааԥсыра рахь ааԥхьара ҟалҵеит алаҵа ҟарҵаларц, асанитартә ԥҟарақәа ирықәныҟәаларц.
Аковидҿагыларатә ԥкрақәа Аԥсны мшаԥымза аахыс иаԥыхуп.
Ажәабжьқәа зегьы
0