Ашықәс азыбжаз Аԥсны шаҟаҩы ииз

Анапаҵаҩра
НовостиTelegram
2022 шықәса актәи азыбжаз Аԥсны иит 562-ҩык, урҭ рҟынтәи аҷкәынцәа – 283, аӡӷабцәа – 279.
Агәабзиарахьчара аминистрра адыррақәа рыла иит: аԥсуаа – 341, аерманқәа– 66, ақырҭқәа – 63, аурысқәа – 40, егьырҭ амилаҭқәа – 52.
Аԥсны аира аиҵахара атенденциа шыҟац иаанханы иҟоуп. 2020 шықәса актәи азыбжазы ареспубликаҿ иит 668 хәыҷы, 2021 шықәсазы - 611 хәыҷы.
Ажәабжьқәа зегьы
0