Признание Сирией Абхазии - Sputnik Аҧсны, 1920, 28.10.2021
Аԥсны
Ажәабжьқәа Sputnik Аԥсны аҟны

Беслан Ешба еиҭеиҳәеит Аҟәа ацәгьоурақәа рганахьала аҭагылазаашьа шыҟоу

© Sputnik / Томас Тхайцук Беслан Эшба
Беслан Эшба  - Sputnik Аҧсны, 1920, 04.08.2022
Анапаҵаҩра
Yandex newsTelegram
АҞӘА, нанҳәа 4 - Sputnik. Беслан Ешба еиҭеиҳәеит Аҟәа ацәгьоурақәа рганахьала аҭагылазаашьа шыҟоу атәыла ахада иԥылараан.
Адыррақәа рыла, Аҟәа ААР аҟны аус руеит 165-ҩык, штатла иахәҭоу рҟынтәи 82,95%.
Актәи ашықәсбжазы аҳҭнықалақь аҿы ашәҟәы иҭаҩын 124 цәгьоура, иаарԥшуп 119 (96%).
Ашәҟәы иҭагалоу рҟынтәи ацәгьоура хьанҭақәа – 38 ыҟан, иаарԥшуп 34 (89,5%).
Ииасыз ашықәс абри аамҭазы ашәҟәы иҭагалан 111 цәгьоура, иаарԥшын 101 (90,9%).
"Есыҽнытәи аоперативтә уснагӡатәқәа анаркотикқәа реикәыршара иҵоуроу анырра анаҭеит: иаарԥшуп 32 цәгьоура (2021ш.-27), закәаншьаҭада абџьар амазаара ахҭысқәа 26 аарԥшуп ( 2021ш. – 37)", - иҳәеит Ешба.
Иара иазгәеиҭеит есыҽны амилициа аусзуҩцәа ақалақь араионқәа зегьы рҿы агәаҭаратә реидқәа шымҩаԥырго.
"Иарбоу ауснагӡатәқәа раан 162-ҩык анаркологиатә диспансер ахь агәаҭаразы инаган, 33-ҩык аӡбарҭа аӡбрала 15-30 мшы аҭакра рықәҵан, 59-ҩык ахараԥса дыршәан, хҩык аушьҭын, 54-ҩык ранализ иҵоурам аҭак ҟанаҵеит", - иҳәеит иара.
Ахада иҳәеит аӡбарҭеи аусҭҵаареи ирцәыбнало ахаҿқәа шааныркыло. Аҳасабырба иаҵанакуа аамҭазы хәҩык рыԥшаара рылаҳәоуп, урҭ рҟынтәи ԥшьҩык ԥшааны иаанкылоуп. Иахьатәи аамҭазы 47-ҩык рышьҭазаара рылаҳәоуп.
Ешба иажәақәа рыла акурорттә сезон иалагазар амилициа русура дырӷәӷәоит аԥсшьаҩцәа рганахь ала ацәгьоурақәа разыԥхьагәаҭареи раԥырҟәҟәаарази.
Горные пейзажи Абхазии   - Sputnik Аҧсны, 1920, 18.05.2022
Аԥсны
Анқәаб АҶА анапынҵа риҭеит атуристцәа ршәарҭадара аиҿкаара иазхьаԥшырц
2022 шықәса фымз рыҩнуҵҟа Аҟәа ашәҟәы иҭагалоуп амҩатә машәырқәа хәба- ԥшьҩык рыԥсҭазаара иалҵит ааҩык аахақәа роуит, ари амашәыр аганахь ала ашьаус хацыркуп. 2021 шықәса абри аамҭазы амҩатә машәырқәа быжьба ыҟан, аӡәы дҭахеит, ааҩык ааха роуит.
Ажәабжьқәа зегьы
0