Раԥхьатәи аҵәҵәабжьы: Аҵарадырра амш Аҟәа

Анапаҵаҩра
НовостиTelegram
2022 шықәсазы раԥхьаӡа акәны ашкол ахь ршьапы еихыргеит 2500-ҩык ахәыҷқәа. Зынӡа ареспубликаҿ аҵара рҵоит 28 нызқьҩык аҵаҩцәа. Урҭ аҵара ддырҵоит 3800-ҩык арҵаҩцәа.
Аԥсны аҵарашықәс алагара азгәарҭеит- цәыббра 1 азы. Аныҳәамш аҽны традициатәла ашколқәа рҟны ацәаҳәақәгыларақәа мҩаԥыргеит. Ашколхәыҷқәа ишәаҳәеит, икәашеит, ажәеинраалақәа ирыԥхьеит.
Аҵарадырра амш аҽны Аԥсны ахада Аслан Бжьаниа даҭааит Аҟәатәи 1-9 абжьаратә школқәа.
Аслан Бжьаниа ашколхәыҷқәеи арҵаҩцәеи аҵарашықәс ҿыц рыдиныҳәалеит.
© Sputnik / Томас Тхайцук

Аԥсны аҵарашықәс алагара азгәарҭеит- цәыббра 1 азы.

Аԥсны аҵарашықәс алагара азгәарҭеит- цәыббра 1 азы. - Sputnik Аҧсны
1/17

Аԥсны аҵарашықәс алагара азгәарҭеит- цәыббра 1 азы.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Аныҳәамш аҽны традициатәла ашколқәа рҟны ацәаҳәақәгыларақәа мҩаԥыргеит.

Аныҳәамш аҽны традициатәла ашколқәа рҟны ацәаҳәақәгыларақәа мҩаԥыргеит. - Sputnik Аҧсны
2/17

Аныҳәамш аҽны традициатәла ашколқәа рҟны ацәаҳәақәгыларақәа мҩаԥыргеит.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Ашколхәыҷқәа ацәаҳәақәгылара иазыхиоуп.

Ашколхәыҷқәа ацәаҳәақәгылара иазыхиоуп. - Sputnik Аҧсны
3/17

Ашколхәыҷқәа ацәаҳәақәгылара иазыхиоуп.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Аԥхҿынтәи аԥсшьарамшқәа рнаҩс а ацҩцәа аҵарадырра арҳара иазыхиоуп.

Аԥхҿынтәи аԥсшьарамшқәа рнаҩс а ацҩцәа аҵарадырра арҳара иазыхиоуп. - Sputnik Аҧсны
4/17

Аԥхҿынтәи аԥсшьарамшқәа рнаҩс а ацҩцәа аҵарадырра арҳара иазыхиоуп.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Ахәыҷқәа реибабара.

Ахәыҷқәа реибабара. - Sputnik Аҧсны
5/17

Ахәыҷқәа реибабара.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Аҵарадырра амш азы агәырӷьаратә пррограмма еиҿкаан.

Аҵарадырра амш азы агәырӷьаратә пррограмма еиҿкаан. - Sputnik Аҧсны
6/17

Аҵарадырра амш азы агәырӷьаратә пррограмма еиҿкаан.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Раԥхьатәи аҵәҵәабжьы, раԥхьатәи ашьаҿа.

Раԥхьатәи аҵәҵәабжьы, раԥхьатәи ашьаҿа. - Sputnik Аҧсны
7/17

Раԥхьатәи аҵәҵәабжьы, раԥхьатәи ашьаҿа.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Ашколхәыҷқәа ишәаҳәеит, икәашеит, ажәеинраалақәа ирыԥхьеит.

Ашколхәыҷқәа ишәаҳәеит, икәашеит, ажәеинраалақәа ирыԥхьеит. - Sputnik Аҧсны
8/17

Ашколхәыҷқәа ишәаҳәеит, икәашеит, ажәеинраалақәа ирыԥхьеит.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Аҵарадырра амш аҽны Аԥсны ахада Аслан Бжьаниа даҭааит Аҟәатәи 1-9 абжьаратә школқәа

Аҵарадырра амш аҽны Аԥсны ахада Аслан Бжьаниа даҭааит Аҟәатәи 1-9 абжьаратә школқәа - Sputnik Аҧсны
9/17

Аҵарадырра амш аҽны Аԥсны ахада Аслан Бжьаниа даҭааит Аҟәатәи 1-9 абжьаратә школқәа

© Sputnik / Томас Тхайцук

Идыргеит раԥхьатәи аҵәҵәабжьы.

Идыргеит раԥхьатәи аҵәҵәабжьы. - Sputnik Аҧсны
10/17

Идыргеит раԥхьатәи аҵәҵәабжьы.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Ажәҩан ахь ихаларҵаз аԥышәҭырчқәа ирышьклаԥшуеит ахәыҷқәа.

Ажәҩан ахь ихаларҵаз аԥышәҭырчқәа ирышьклаԥшуеит ахәыҷқәа. - Sputnik Аҧсны
11/17

Ажәҩан ахь ихаларҵаз аԥышәҭырчқәа ирышьклаԥшуеит ахәыҷқәа.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Раԥхьаӡа акәны акласс иҩналаз ахәыҷқәа.

Раԥхьаӡа акәны акласс иҩналаз ахәыҷқәа. - Sputnik Аҧсны
12/17

Раԥхьаӡа акәны акласс иҩналаз ахәыҷқәа.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Аҳтнықалақь аҟны актәи акласс ахьицекит 800-ҩык ахәыҷқәа.

Аҳтнықалақь аҟны актәи акласс ахьицекит 800-ҩык ахәыҷқәа. - Sputnik Аҧсны
13/17

Аҳтнықалақь аҟны актәи акласс ахьицекит 800-ҩык ахәыҷқәа.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Арҵаҩы раԥхьатәи лыдҵа нарыгӡоит.

Арҵаҩы раԥхьатәи лыдҵа нарыгӡоит. - Sputnik Аҧсны
14/17

Арҵаҩы раԥхьатәи лыдҵа нарыгӡоит.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Актәи акласс ахь ицаз ашколтә ԥсҭазаара ду рзыԥшуп.

Актәи акласс ахь ицаз ашколтә ԥсҭазаара ду рзыԥшуп. - Sputnik Аҧсны
15/17

Актәи акласс ахь ицаз ашколтә ԥсҭазаара ду рзыԥшуп.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Згәалаҟазаара ҽеимгьы ахәыҷқәа ыҟан.

Згәалаҟазаара ҽеимгьы ахәыҷқәа ыҟан. - Sputnik Аҧсны
16/17

Згәалаҟазаара ҽеимгьы ахәыҷқәа ыҟан.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Аҵара зҵарц зҭахәу иоуп ари арԥыс.

Аҵара зҵарц зҭахәу иоуп ари арԥыс. - Sputnik Аҧсны
17/17

Аҵара зҵарц зҭахәу иоуп ари арԥыс.

Ажәабжьқәа зегьы
0