Признание Сирией Абхазии - Sputnik Аҧсны, 1920, 28.10.2021
Аԥсны
Ажәабжьқәа Sputnik Аԥсны аҟны

Аҟәа имҩаԥгахоит Амиран Адлеиба ицәыргақәҵа

© Sputnik / Томас ТхайцукАмиран Адлейба
Амиран Адлейба - Sputnik Аҧсны, 1920, 11.11.2022
Анапаҵаҩра
НовостиTelegram
Ауснагӡатә аатуеит асааҭ 13:00 рзы Аԥсны асахьаҭыхыҩцәа Реидгыла ацәыргақәҵатә зал аҿы (Лакоба, 31).
АҞӘА, абҵара 11 – Sputnik. Аԥсны Жәлар рсахьаҭыхыҩ, аскульптор Амирана Адлеиба ицәыргақәҵа аатуеит абҵара 14 асааҭ 13:00 рзы Аԥсны асахьаҭыхыҩцәа Реидгыла ацәыргақәҵатә зал аҿы, абри атәы аанацҳауеит Аԥсны акультура аминистрра.

Ацәыргақәҵа Амиран Адлеиба ииубилеи инақәыршәан еиҿкаауп, еиуеиԥшым ашықәсқәа рзы иаԥиҵаз иусумҭақәа рыла еиқәыршәоуп.

Асахьаҭыхыҩ ирҿиамҭақәа рбара алшоит абҵара 19 рҟынӡа.
Александр Чачба ихьӡ зху Аҟәатәи асахьаҭыхратә ҵараиурҭа адиректор Амиран Адлеиба 35 иԥсҭазаара арҿиара иазикит. Аскульптор, асахьаҭыхыҩ, еицырдыруа абаҟақәа, Ахьӡ-аԥша апарк аҿы игылоу "Аҟама" назлоу равторс дыҟоуп.
2022 шықәса нанҳәамзазы Аԥсны ахада иусԥҟала Амиран Адлеиба "Аԥсны Жәлар рсахьаҭыхыҩ" ҳәа ахьӡ ҳаракы ихҵоуп.
Амиран Адлейба - Sputnik Аҧсны, 1920, 14.11.2017
Арадио
Амиран Адлеиба: асахьаҭыхыҩцәа ҿарацәа реиҵааӡаразы иҳалшо зегьы ҟаҳҵоит
Ажәабжьқәа зегьы
0