Признание Сирией Абхазии - Sputnik Аҧсны, 1920, 28.10.2021
Аԥсны
Ажәабжьқәа Sputnik Аԥсны аҟны

Очамчыра аԥсҭбара зцыз амҩан амашәыр ҟалеит

© Sputnik Томас ТхайцукСкорая помощь. Архивное фото.
Скорая помощь. Архивное фото. - Sputnik Аҧсны, 1920, 26.11.2022
Анапаҵаҩра
НовостиTelegram
Автомашьынақәа “Toyotа Mark II ”, “Нива” еиҿасит Очамчыра Шьынқәба имҩаду аҟны асабша, абҵара 26 асааҭ 15:00 рзеиԥш.
АҞӘА, абҵара 26-Sputnik, Сариа Кәарцхелиаԥҳа. Очамчыра аԥсҭбара зцыз амҩан амашәыр ҟалеит ҳәа Sputnik акорреспондент илзеиҭарҳәеит Аԥсны ААР апресс-маҵзураҿы.

Заанаҵтәи адыррақәа рыла, Очамчыраҟа зхы хаз “Toyota Mark II” амашьынарныҟәцаҩ аццакратә ԥҟарақәа реилагареи амҩа ацәаакыреи ирыхҟьаны аԥсҟы изнымкылаӡакәан имҩа дахыҵны иаԥхьаҟа иааиуаз амашьына "Нива" дасит.

Амҩан иҟалаз амашәыр иахҟьаны амашьына "Нива" аԥсҟы зкызи апасаџьыри ҭахеит. “Toyota Mark II” аԥсҟы зкызи апассаџьыри ацәеижь аахақәа рыманы Аҟәатәи Ареспубликатә хәшәтәырҭахь инагоуп, рыԥсҭазаара ашәараҭара иҭагылам.
"Автомашьына “Toyota Mark II” арныҟәцаҩ, ахирургиатә ԥҟарақәа рышьҭахь амедицинатә гәаҭара дахыжьхоит арыжәтәџьбара ыжәны дыҟазу дыҟамзу аилкааразы", - ҳәа аҳәоит ААР апресс- маҵзура адырраҭараҿы.
Амҩан иҟалаз амашәыр азы ашәҟәқәа Очамчыра ААР ауселыргаратә ҟәшахьы идәықәҵоуп апроцессуалтә ӡбара адкылараз.
Скорая медицинская помощь  - Sputnik Аҧсны, 1920, 08.11.2022
Аԥсны
Ҩыџьа ауааԥсыра аахақәа роуит Аҟәа амҩан иҟалаз амашәыр аҟны
Ажәабжьқәа зегьы
0