Признание Сирией Абхазии - Sputnik Аҧсны, 1920, 28.10.2021
Аԥсны
Ажәабжьқәа Sputnik Аԥсны аҟны

Аԥсны аиҳабыра апрограмма "Анхарҭа-2025" рыдыркылеит

© Sputnik Кабинет Министров Абхазии
Кабинет Министров Абхазии - Sputnik Аҧсны, 1920, 30.11.2022
Анапаҵаҩра
НовостиTelegram
Апрограмма анагӡара иазоужьуп 2023 шықәса ԥхынҷкәын 31 инаркны 2025 шықәса ԥхынҷкәын 31 рҟынӡа аамҭа.
АҞӘА, абҵара 30 - Sputnik. Аԥсны аиҳабыра апрограмма "Анхарҭа-2025" рыдыркылеит абҵара 30 рзы имҩаԥысуаз реилатәараҟны.
Аԥсны аиҳабыра апрограмма аԥаразоужьра 50% иацнаҵеит. Уи 180 миллион мааҭ иҟалоит. 60-60 миллион мааҭ еихшахоит 2023, 2024, 2025 ашықәсқәа рзы. Асоциалтә хьчара зҭахны иҟоу атәылауаа рзы ацхыраагӡатә программа аԥҵан 2018 шықәсазы.
2018 - 2021 шықәсқәа рзы апрограмма иалахәхеит 104-ҩык. Урҭ 80 миллион мааҭ цхыраагӡаны ирзоужьын. 2021 шықәсазы апрограмма 50-ҩык алахәхеит. Цхыраагӡаны ирзоужьын 39 миллион мааҭ, 2022 шықәсазы – 51-ҩык ирзоужьын 40 миллион мааҭ. 2022 шықәса рзы апрограмма анагӡара иазоужьын 40 миллион мааҭ.
Апрограмма иахықәкуп социалла ихьчам ауаа ацхыраара рыҭара. Апрограмма инақәыршәаны анхарҭа роур ҟалоит социалла ихьчам атәылауаа, урҭ рахь иаҵанакуеит:
Актәи агәыԥ ахымхәацәа, 1992-1993 шықәсқәа раантәи Аџьынџьтәылатә еибашьра иалахәызгьы;
Аинвалид ма зхәыҷаахыс зхы иамыхәо ахәыҷы знапы дану аҭаацәа;
Хҩык ма инареиҳаны ахәыҷы рацәа змоу аҭаацәарақәа;
Зҭаацәа рҩыџьагь зцәыӡыз, зықәра намӡац;
Зҭаацәа рҩыџьагь зцәыӡыз, 18-30 шықәса зхыҵуа;
Аԥсны жәлар Рџьынџьтәылатә еибашьраан ма знапынҵақәа рынагӡараан, ауаҩытәыҩса ихьчара ма аҳәынҭқарратә мазара ахьчара раан иҭахаз ма хабарда ибжьаӡыз рҭаацәа;
Зҭаацәа рҩыџьагь зцәыӡыз ма хабарда ибжьаӡыз рхәыҷқәа.
Аԥыжәара рырҭоит актәи агәыԥ аинвалидцәа, ахшара-аинвалидцәа змоу аҭаацәарақәа, ахшара рацәа змоу аҭаацәарақәа, зани заби ыҟам аиаҭымцәа.
Уаанӡа изхәаԥшымыз 350 рҟынӡа рзаҳал апрограмма "Анхарҭа-2025" аҳәаақәа ирҭагӡаны ахәаԥшразы ишьҭоуп.
Младенец  - Sputnik Аҧсны, 1920, 30.11.2022
Аԥсны
2023 шықәсазы Аԥсны ахәыҷы ииразы асоциалтә шәарақәа ирыцҵахоит
Ажәабжьқәа зегьы
0