Микрофон  - Sputnik Аҧсны, 1920
Арадио

Ҭарԥҳа зинда аԥсаӡқәа рыԥҟаразы: аилагарақәа есышықәса аҭыԥ рымоуп, иҳалшо ҟаҳҵоит

Ҭарба зинда аԥсаӡқәа рыԥҟаразы: аилагарақәа есышықәса аҭыԥ рымоуп, иҳалшо ҟаҳҵоит
Анапаҵаҩра
НовостиTelegram
Аԥсны Аминистрцәа Реилазаара Аусԥҟа инақәыршәаны Аԥсны аҵакырадгьыл иахьаҵанакуа аԥсеи аԥсаӡи рыхҵәара азин аанкылоуп, иара убасгьы Урыстәылатәи Афедерациа аҟынтәи адац змам аԥса аагара ҟалом. Арҭқәа хылаԥшра рыҭара шымҩаԥысуа, аԥсаӡҵлақәа реиқәырхара абанӡаҭаху, аԥҟарақәа еилазго рхыԥхьаӡара еизҳауама, урҭ рганахьала хьырхәрас иҟоу дырзааҭгылеит арадио Sputnik аефир аҟны Аԥсны абнатә нхамҩа аусбарҭа абнанхамҩа аҟәша аиҳабы Лаура Ҭарԥҳа.
"Ашықәс ҿыц аныҳәа анааигәахо, абна аусзуҩцәа иаҳа рус иацлоит. Зегьы ирҭахуп аԥсаӡ ҵлақәа рыҩныҟа иааргар шьоукы ирҭахуп ирҭиир. Убри аҟынтә аиҳабыра рықәҵара инақәыршәаны, ҳаргьы араионқәа зегьы ирзаҳацҳауеит русура иаҳа идырӷәӷәарц аԥсаӡҵлақәа иаҳа иахьрызҳауа аҭыԥқәа рҟны. Даара иус мариам , аха есышықәса амҩакыгақәа дыргылоит, уаҟа иҷаԥшьалоит. Аилагарақәагьы аҭыԥ рымоуп есышықәса, аха иҳалшо ҟаҳҵоит", - лҳәеит Ҭарԥҳа.
Аицәажәара инеиҵыхны ишәаҳар шәылшоит аудиофаил аҟны.
Ажәабжьқәа зегьы
0