Микрофон  - Sputnik Аҧсны, 1920
Арадио

Џьопуа еиҭеиҳәеит Гәылрыԥшь араион анхацәа амшцәгьа ирнаҭаз аԥхасҭазы аԥара шырзоужьхо

Џьопуа еиҭеиҳәеит Гәылрыԥшь араион анхацәа амшцәгьа ирнаҭаз аԥхасҭазы аԥара шырзоужьхо
Анапаҵаҩра
НовостиTelegram
Жьҭаарамзазы амшцәгьақәа аԥхасҭа зырҭаз Гәылрыԥшь араион ақыҭақәак рынхацәа аҳәынҭқарра аҟынтәи ацхыраара рзоурыжьит. Амшцәгьа шаҟа ҭаацәара аԥырхага рнаҭаз, шаҟа ԥара рзоужьу атәы еиҭеиҳәеит Гәылрыԥшь араион ахада ихаҭыԥуаҩ Асҭамыр Џьопуа.
Ҩ миллионки 660 нызқь мааҭ рзоужьуп Аҳәынҭқарра ахада ифонд аҟынтәи жьҭаарамзазы амшцәгьақәа раан аԥхасҭа зауз Гәылрыԥшь араион анхацәа ҳәа иҳәеит араион ахада ихаҭыԥуаҩ Џьопуа. Иара иажәақәа рыла анхацәа 50 инаркны 200 нызқь мааҭ рҟынӡа рнапаҿы ирыҭахоит.
"Арзаҳал алазҵаз 32 ҭаацәа иахьа инаркны абанк аҟны инеины ироуз ацхыраара рнапаҟны ирырҭартә аҭагылазаашьа ыҟоуп", - иҳәеит Џьопуа.
Аицәажәара шәаҳар шәылшоит аудиофаил аҟны.
Ажәабжьқәа зегьы
0