Признание Сирией Абхазии - Sputnik Аҧсны, 1920, 28.10.2021
Аԥсны
Ажәабжьқәа Sputnik Аԥсны аҟны

Тҟәарчалтәи араионтә хәшәтәырҭа ацхыраара лас амашьына аиуит

© Sputnik / Томас ТхайцукМашина скорой помощи
Машина скорой помощи  - Sputnik Аҧсны, 1920, 27.01.2023
Анапаҵаҩра
НовостиTelegram
Аԥсны агәабзиарахьчара аминистр Едуард Быҭәба Тҟәарчалтәи араионтә хәшәтәырҭа даҭааит, ачымазцәа дрыҿцәажәеит, амедусзуҩцәа алархәны аизара мҩаԥигеит.
АҞӘА, ажьырныҳәа 27 – Sputnik. Тҟәарчалтәи араионтә хәшәтәырҭа ацхыраара лас амашьына аиуит, абри атәы аанацҳауеит Аԥсны агәабзиарахьчара аминистрра.
Араионтә хәшәтәырҭа аҳақьым хада Лали Гаргәылиа лажәақәа рыла, ахәшәтәырҭаҟны ацхыраара лас аҟәша аартын ажьырныҳәа 1 азы, уи ашьҭахь амашьанықәа рзымхара иалагеит.
"Амашьынақәа ҳазхомызт. Иҳамаз ацхыраара лас амашьына ааԥхьарахь ицазар, ҳара даҽаџьара ҳзымцо, ачымазцәа ҳзаамго ҳаанхон", - лҳәеит лара.
Иара убас араионтә хәшәтәырҭаҿы аусура иаларган арентген аппарат. Аҳақьым хада агәабзиарахьчара аминистр Едуард Быҭәба ишиалҳәаз ала, ахәышәтәырҭа хымз арентгенда иҟан.
Едуард Быҭәба амедусҳәарҭа аусзуҩцәа русуразы иҭабуп ҳәа реиҳәеит, иазгәеиҭеит аминистрра ахәшәтәырҭа аҭахрақәа рынагӡаразы ацхыраара ишазыхиоу.
Ажәабжьқәа зегьы
0